• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินรับฝากประจำ ibank ถูกใจ 2017 ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 1.300 - 1.800 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 60
  • 21,679
  จุดเด่น
  เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์*แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคารอิสลาม
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินรับฝากประจำ ibank ถูกใจ 2017
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 - 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.300 % - - - -
  6 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.450 % - - - -
  9 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.600 % - - - -
  12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.700 % - - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.800 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่*ตามหลักวะกาละฮ์ หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ธนาคารคำนวณว่าจะได้รับจากการเป็นตัวแทนบริหารเงินรับฝาก หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :

  • ระยะเวลาฝาก 3 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.30%
  • ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.45%
  • ระยะเวลาฝาก 9 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.60%
  • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.80%
  • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.90%
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบัญชี ต่อราย
  2. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาธนาคาร
  3. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
  4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ และบัญชีเพื่อได้
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและผู้ฝากไม่มาถอนเงิน ให้ถือว่าผู้ฝากได้มอบหมายให้ธนาคารเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ตามประกาศธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  1. ธนาคารจะดำเนินการจ่ายผลตอบแทนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกๆ เดือน ณ วันครบกำหนด
  2. ไม่อนุญาตให้โอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีเงินรับฝากประจำ "ibank ถูกใจ" (แบบทบต้น)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  2. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาทในบัญชี ยกเว้นต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากมีความจำเป็นต้องถอนเงินออก ก่อนวันที่ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฝากจะต้องถอนเงินทั้งจำนวนและธนาคารจะเรียกผลตอบแทนก่อนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินรับฝากประจำอัล-อะมีนโครงการ "Ibank ถูกใจ" ที่ธนาคารได้จ่ายให้ผู้ฝากไปแล้วคืนทั้งหมด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02-650-6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 ก.ย. 60
  แนะนำเงินฝากประจำ