บัญชี :
บัญชีเงินฝาก Net Flexible Fixed-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝาก Net Flexible Fixed-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.650 - 1.450 %
Product Highlight
 • เป็นเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีฝากประจำปกติ และกำหนดระยะเวลาฝากได้ด้วยตัวเองแบบ Days Term สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการ KTB netbank
  *ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝาก Net Flexible Fixed

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก Net Flexible Fixed
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:

7 - 30 วัน

ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 7 วัน ถึง 30 วัน ทุกจำนวน 0.650 % - - - -
ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน ทุกจำนวน 0.750 % - - - -
ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน ทุกจำนวน 0.950 % - - - -
ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน ทุกจำนวน 1.100 % - - - -
ระหว่าง 121 วัน ถึง 180 วัน ทุกจำนวน 1.150 % - - - -
ระหว่าง 181 วัน ถึง 270 วัน ทุกจำนวน 1.250 % - - - -
ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน ทุกจำนวน 1.350 % - - - -
ระหว่าง 301 วัน ถึง 365 วัน ทุกจำนวน 1.450 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำ Net Flexible Fixed เป็นบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยแต่ละบัญชีสามารถทำรายการฝากได้ไม่เกินบัญชีละ 5 รายการ และผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร
 2. การฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 3. เมื่อครบกำหนดฝาก หากผู้ฝากไม่ได้ถอนเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงิน Net Flexible Fixed กับธนาคารต่อไปในระยะเวลาการฝากเดิมโดยจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝาก Net Flexible Fixed ที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก
 4. เงินฝาก Net Flexible Fixed ที่ฝากอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราและเงื่อนไขการฝากเดิมจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก โดยโอนเข้าบัญชี NetSavings
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดังนี้ 
 • เงินฝากที่ฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Net Flexible Fixed ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ