บัญชี :
บัญชีเงินฝากระยะยาว Smart Kids 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากระยะยาว Smart Kids 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.950 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากที่ให้พ่อแม่ออมเงินให้ลูกทุก ๆ เดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน 24 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากระยะยาวประเภทอื่น ๆ
 • ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากระยะยาว Smart Kids 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากระยะยาว Smart Kids 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน ๆ ละ 1,000 - 25,000 บาท)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.950 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ทวีคูณทุก 500 บาท)
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) และทุกงวด 6 เดือน ธนาคารจะนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปทบต้นเพื่อคิดคำนวณดอกเบี้ยต่อไปและจะแสดงรายการรวมในสมุดคู่ฝากเมื่อครบกำหนดการฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
 4. กรณีผู้ฝากฝากเงินครบกำหนดการฝาก และปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ผู้ฝากจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
 5. กรณีที่ผู้ฝากขาดการนำฝากเงินเกินกว่า 2 งวด ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวในข้อ 4 แต่หากผู้ฝากยังคงนำฝากเงินจนครบกำหนด 24 งวด ธนาคารจะยังคงจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
 6. หากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝาก ผู้ฝากต้องถอนเงินฝากทั้งหมดครั้งเดียวและปิดบัญชีโดย ธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย คือ ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษีและไม่ทบต้น
 7. ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวในข้อ 5 กรณีผู้ฝากขาดการนำเงินเข้าฝากติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน (งวด) นับจากวันนำเงินฝากครั้งสุดท้าย ผู้ฝากจะไม่สามารถนำเงินเข้าฝากได้อีกต่อไป ผู้ฝากจะต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากเท่านั้น
 8. เมื่อครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะโอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เข้าบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน โดยระบบอัตโนมัติ ในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดการฝาก และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ต่อไป โดยในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด (หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เข้าบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือนได้เงินฝากพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่ถูกโอนกลับมายังบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดทั้งสิ้น ฉะนั้นธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเหมือนกับเงินฝากออมทรัพย์ตามระยะเวลาที่ฝากจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ