• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากระยะยาว Smart Kids 24 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
  • 16,932
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากที่ให้พ่อแม่ออมเงินให้ลูกทุก ๆ เดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน 24 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากระยะยาวประเภทอื่น ๆ
  • ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากระยะยาว Smart Kids 24 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน ๆ ละ 1,000 - 25,000 บาท)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 0.750 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ทวีคูณทุก 500 บาท)
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) และทุกงวด 6 เดือน ธนาคารจะนำดอกเบี้ยดังกล่าวไปทบต้นเพื่อคิดคำนวณดอกเบี้ยต่อไปและจะแสดงรายการรวมในสมุดคู่ฝากเมื่อครบกำหนดการฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
  4. กรณีผู้ฝากฝากเงินครบกำหนดการฝาก และปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ผู้ฝากจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
  5. กรณีที่ผู้ฝากขาดการนำฝากเงินเกินกว่า 2 งวด ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวในข้อ 4 แต่หากผู้ฝากยังคงนำฝากเงินจนครบกำหนด 24 งวด ธนาคารจะยังคงจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
  6. หากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝาก ผู้ฝากต้องถอนเงินฝากทั้งหมดครั้งเดียวและปิดบัญชีโดย ธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย คือ ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษีและไม่ทบต้น
  7. ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวในข้อ 5 กรณีผู้ฝากขาดการนำเงินเข้าฝากติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน (งวด) นับจากวันนำเงินฝากครั้งสุดท้าย ผู้ฝากจะไม่สามารถนำเงินเข้าฝากได้อีกต่อไป ผู้ฝากจะต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากเท่านั้น
  8. เมื่อครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะโอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เข้าบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน โดยระบบอัตโนมัติ ในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดการฝาก และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ต่อไป โดยในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด (หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เข้าบัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือนได้เงินฝากพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่ถูกโอนกลับมายังบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดทั้งสิ้น ฉะนั้นธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยเหมือนกับเงินฝากออมทรัพย์ตามระยะเวลาที่ฝากจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ