บัญชี :
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.250 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีที่สามารถทยอยฝากเงินเป็นงวดๆ ได้โดยไม่ต้องฝากเงินเป็นก้อนในครั้งเดียวเหมือนเงินฝากประจำปกติ
 • ได้รับดอกเบี้ยสูง
 • ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยรับ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
300 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 300 ถึง 25,000 2.250 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ให้บริการเฉพาะรูปแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น
 2. รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (จำนวนทวีคูณแต่ละช่วงเงินฝาก ช่วงละ 100 บาท)
 4. ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนโดยฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง และต้องนำฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเพื่อรองรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก เว้นแต่บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมีชื่อบุตรหรือผู้เยาว์เป็นเจ้าของร่วมอนุโลมให้ใช้ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นชื่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองได้
 6. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร และเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร (ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น) โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันนั้นๆ สะสมไว้ และแสดงรายการในสมุดคู่ฝากเมื่อครบกำหนด หรือปิดบัญชี
 7. เมื่อฝากจนครบกำหนดระยะเวลา และขาดการนำฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข โดยระบบจะโอยเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากรับโอนตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ และได้รับการยกเว้นภษีหัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับ
 8. ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีลูกค้ามีความจำเป็นต้องถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชี และได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ย ดังนี้
 1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลา ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. กรณีลูกค้าขาดการนำฝากเกิน 2 งวด และยังคงฝากต่อจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินต่ำสุดตามระยะเวลาที่ฝากจริง และหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นด้วย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ม.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ