บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.850 - 2.300 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน (ไทยบาทและดอลล่าร์สหรัฐ)ที่ให้ดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษทั้ง 2 สกุลเงิน เพียงฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล เลือกได้ทั้งบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนหรือ 12 เดือน

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน และ 12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.850 % - - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 2.300 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • การฝากเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้ผู้ฝากสามารถขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • เงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 12 เดือน สำหรับ
  1.1 ลูกค้าคนไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ - เปิดบัญชีประเภทบัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศ แบบไม่มีภาระผูกพัน : Domestic Special Foreign Currency Deposit (DSFCD)
  1.2 ลูกค้าชาวต่างชาติ หรือผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident) - เปิดบัญชีประเภทบัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ: Foreign Currency Deposit Account (FCD)
 2. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจำนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 500,000 บาท (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ.วันที่ฝากเงิน)
 4. จำนวนเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งสองสกุลเงิน
 5. ในการฝากเงินแต่ละครั้ง ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล (เมื่อเทียบเท่าเป็นจำนวนเงินบาท) เช่น ฝากเงินจำนวน 2 ล้านบาท จะถูกแบ่งเงินฝากเป็น เงินไทย 1 ล้านบาท และเงินดอลล่าสหรัฐอีก $31,250 (สมมติ $1 = THB 32)
 6. ฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 1 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจำนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 500,000 บาท)
 7. การถอนเงินนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน และทั้งสองสกุลเงินที่ฝากในคราวเดียวกัน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วนหรือเฉพาะสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง
 8. ปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
 9. จะไม่มีการต่ออายุการฝาก โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี (ทั้ง 2 สกุลเงิน) ตามระยะเวลาการฝากจริงนับจากวันที่ครบกำหนด และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากของสกุลเงินนั้นๆ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ในอัตราดังต่อไปนี้

 • สำหรับสกุลเงินบาท จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
 • สำหรับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการฝากเงิน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 ม.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
22 ม.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ