• บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ย : 0.850 - 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 63
  • 27,903
  จุดเด่น
  ได้รับดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนตามระยะเวลาที่เลือกฝาก และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบราย 6 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  เกียรตินาคิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 -  48 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.000 % 0.650 % 0.650 % 0.150 % 0.150 %
  มากกว่า 100,000,000 0.850 % 0.500 % 0.500 % 0.150 % 0.150 %
  6 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.100 % 0.750 % 0.750 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 0.950 % 0.600 % 0.600 % 0.250 % 0.250 %
  9 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.100 % 0.750 % 0.750 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 0.950 % 0.600 % 0.600 % 0.250 % 0.250 %
  12 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.200 % 0.750 % 0.750 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 1.050 % 0.600 % 0.600 % 0.250 % 0.250 %
  18 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.200 % 0.750 % 0.750 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 1.050 % 0.600 % 0.600 % 0.250 % 0.250 %
  24 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.200 % 0.750 % 0.750 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 1.050 % 0.600 % 0.600 % 0.250 % 0.250 %
  36 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.200 % 0.750 % 0.750 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 1.050 % 0.600 % 0.600 % 0.250 % 0.250 %
  48 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.200 % 0.750 % 0.750 % 0.250 % 0.250 %
  มากกว่า 100,000,000 1.050 % 0.600 % 0.600 % 0.250 % 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินฝากประจำประเภทใบรับฝาก ให้กับลูกค้าประเภทนิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลพิเศษ สถาบันการเงิน วัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500,000 บาท สำหรับใบรับฝากประจำ และ 5,000 บาท สำหรับแบบสมุดคู่ฝาก
  2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝาก แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
   ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพิ่มเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จำนวนเงินของรายการที่ฝากเพิ่มเติมนั้นทำให้ยอดเงินฝากประจำรวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจำนวนมากกว่า 100,000,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพิ่มเติมตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพิ่มเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000 บาท ที่ระบุไว้
  3. เงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงินก็ได้ โดยกำหนดเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยและวิธีการรับดอกเบี้ยในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก
  4. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หรือ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  1. หากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. หากฝากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ