บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 1.050 - 1.650 %
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนตามระยะเวลาที่เลือกฝาก และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบราย 6 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 -  48 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.200 % 1.100 % 1.100 % 0.650 % 0.650 %
มากกว่า 100,000,000 1.050 % 0.950 % 0.950 % 0.650 % 0.650 %
6 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.300 % 1.200 % 1.200 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.150 % 1.050 % 1.050 % 0.750 % 0.750 %
9 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.300 % 1.200 % 1.200 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.150 % 1.050 % 1.050 % 0.750 % 0.750 %
12 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.400 % 1.300 % 1.300 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.250 % 1.150 % 1.150 % 0.750 % 0.750 %
18 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.450 % 1.350 % 1.350 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.300 % 1.200 % 1.200 % 0.750 % 0.750 %
24 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.450 % 1.350 % 1.350 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.300 % 1.200 % 1.200 % 0.750 % 0.750 %
36 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.550 % 1.450 % 1.450 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.400 % 1.300 % 1.300 % 0.750 % 0.750 %
48 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.650 % 1.550 % 1.550 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 100,000,000 1.500 % 1.400 % 1.400 % 0.750 % 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินฝากประจำประเภทใบรับฝาก ให้กับลูกค้าประเภทนิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลพิเศษ สถาบันการเงิน วัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเท่านั้น
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500,000 บาท สำหรับใบรับฝากประจำ และ 5,000 บาท สำหรับแบบสมุดคู่ฝาก
  2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝาก แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
    ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพิ่มเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จำนวนเงินของรายการที่ฝากเพิ่มเติมนั้นทำให้ยอดเงินฝากประจำรวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจำนวนมากกว่า 100,000,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพิ่มเติมตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพิ่มเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000 บาท ที่ระบุไว้
  3. เงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงินก็ได้ โดยกำหนดเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยและวิธีการรับดอกเบี้ยในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก
  4. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หรือ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  1. หากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. หากฝากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ