บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 1.800 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ให้ดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.800 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
 2. เปิดบัญชีตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 3. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่เปิดไว้กับธนาคาร
 4. ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารจะหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถถอนบางส่วนได้
 5. ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะรับทำการฝากต่อในระยะเวลาเดิม และตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศขณะนั้น 
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นภายใต้การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ หลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยกรณีฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอนทั้งจำนวนที่ฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ