• บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 63
  • 33,872
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีที่มีประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • รับอัตราดอกเบี้ยสูง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24,36,48 และ 60 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ที่มีบุตรอายุ: ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24,36,48 และ 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 1.500 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 1.500 % - - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 1.500 % - - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่กรณีผู้ฝาก มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  เงินฝากประจำปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids) (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน) สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563 และกรมธรรม์ที่ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 10 ต.ค. 2563 (กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีเงินฝาก) และลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids) ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 17 ต.ค. 2563 ยอดเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันปีแรก (จำกัดยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน)

  • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และมียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน และจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยยอดเงินฝากรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
  2. ลูกค้าต้องนำเงินฝากในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาทโดยสามารถฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้นๆ ด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด และอณุญาตให้ผิดเงื่อนไขการฝากได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องฝากครบตามจำนวนเดือน ตามสัญญา
  3. ชื่อบัญชี "บุตรโดยบิดา" หรือ "บุตรโดยมารดา" หรือ "บุตรโดยบิดาและมารดา" เท่านั้น โดยถือว่าเงินฝากที่ได้นี้เป็นของบุตรผู้เยาว์
  4. ประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์
  5. วงเงินประกัน 2 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  6. รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  7. เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
  8. สามารถฝากโดยการหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างบัญชี (รายได้จากดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์นี้ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่บาทแรก)
  9. บุตร 1 คน มีสิทธิืเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  10. ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ทั้งของบิดา และ/หรือมารดา และบุตรกับธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
  11. ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ และเซ็นต์รับทราบลงในใบข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจำยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ไม่สามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 3 ม.ค. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ