บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 2.000 - 2.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำที่มีประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 2.4 ล้านบาทต่อคน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ (UOB Care 4 Kids)
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24,36,48 และ 60 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่มีบุตรอายุ: ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24,36,48 และ 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 9,500 2.000 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 24,500 2.250 % - - - -
25,000 2.500 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.500 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 2.500 % - - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 2.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
กรณีผู้ฝาก มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 65 ปี ณ วันที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

เงินฝากประจำปลอดภาษีแคร์โฟร์คิดส์ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ (ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ประกัน) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2562 และกรมธรรม์ที่ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีแคร์โฟร์คิดส์ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2562 ยอดเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันปีแรก (จำกัดยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน) 

 • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ และมียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.00%
 • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ และมียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.25%
 • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 250,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ และมียอดเงินฝากต่อเดือน 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.50%
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน และจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยยอดเงินฝากรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
 2. ลูกค้าต้องนำเงินฝากในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาทโดยสามารถฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้นๆ ด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด และอณุญาตให้ผิดเงื่อนไขการฝากได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องฝากครบตามจำนวนเดือน ตามสัญญา
 3. ชื่อบัญชี "บุตรโดยบิดา" หรือ "บุตรโดยมารดา" หรือ "บุตรโดยบิดาและมารดา" เท่านั้น โดยถือว่าเงินฝากที่ได้นี้เป็นของบุตรผู้เยาว์
 4. ประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์
 5. วงเงินประกัน 2 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ สูงถึง 1,200,000 บาทต่อบัญชี หรือสูงสุด 2,400,000 บาทต่อคน (รวมบัญชียูโอบีปลอดภาษีทวีสิน)
 6. รายได้จากดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 7. เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 8. สามารถฝากโดยการหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างบัญชี (รายได้จากดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์นี้ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่บาทแรก)
 9. บุตร 1 คน มีสิทธิืเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 10. ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ทั้งของบิดา และ/หรือมารดา และบุตรกับธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 11. ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ และเซ็นต์รับทราบลงในใบข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจำยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่สามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ