บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 2.600 - 2.850 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากแบบผูกพัน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) เริ่มต้นออมง่ายๆ ต่อเนื่องระยะยาว 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • ได้รับดอกเบี้ยสูง
 • ได้รับการยกเว้นภาษีเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (เดือนละ 1,000 บาทขึ้นไป)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน, 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 2.600 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 2.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. นอกจากผู้ฝากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 3. ผู้ฝากต้องฝากต่อเนื่องทุกๆ เดือน เดือนละเท่าๆ กัน จนครบตามที่กำหนดไว้ตอนเปิดบัญชี มีระยะเวลาให้เลือก 24 และ 36 เดือน
 4. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 5. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท ฝากครั้งต่อไปต้องเท่ากับยอดที่เปิดบัญชี ฝากทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 ม.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ