• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 1.550 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 63
  • 6,139
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน
  • กำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ซิตี้แบงก์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 1.550 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน
  2. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563 โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute ได้เพียงบัญชีเดียว
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute ขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยยอดเงินเปิดบัญชีฝากประจำ Absolute ของลูกค้ารอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกันกับลูกค้าหลัก (Primary customer)
  4. ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ได้ หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจำจนครบกำหนดกำหนดระยะเวลาฝาก และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ เมื่อบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ครบกำหนด ธนาคารฯ จะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ เงินฝากได้รับความคุ้มครองจาก พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
  5. เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้ 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ในกรณีที่ถอนเงินก่อนครบกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ธนาคารฯ จะปิดบัญ๙ีเงินฝากประจำนี้โดยอัตโนมัติ โดยหากถอนเงินก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากเกินกว่า 3 เดือนจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หรือหากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย  

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 14 ก.ย. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ก.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ