• บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 63
  • 14,057
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำตามใจเลือกได้ รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ
  • สามารถเลือกวันครบกำหนดได้ตามต้องการตั้งแต่ 2-365 วัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  2-365 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ระหว่าง 2 วัน ถึง 6 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.250 % 0.250 % 0.250 % 0.250 % 0.250 %
  ระหว่าง 7 วัน ถึง 14 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  ระหว่าง 15 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 0.650 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 1,000,000 0.750 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.100 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
  ระหว่าง 121 วัน ถึง 150 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.100 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
  ระหว่าง 151 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.100 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
  ระหว่าง 181 วัน ถึง 210 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  ระหว่าง 211 วัน ถึง 240 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  ระหว่าง 241 วัน ถึง 270 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  ระหว่าง 301 วัน ถึง 330 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  ระหว่าง 331 วัน ถึง 365 วัน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 2 ถึง 30 วัน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 ล้านบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
  2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 31 ถึง 90 วัน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
  3. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ผู้ฝากสามารถถอนเป็นรายการได้ แต่ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดได้ โดย

  1. สำหรับระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน ธนาคารฯไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาฝากตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 21 พ.ค. 56
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ