บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 1.800 %
Product Highlight
เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ ออมสบายๆ ด้วยการนำฝากทุกเดือน ที่ให้คุณได้รับดอกเบี้ยสูงระยะยาว พร้อมรับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุฟรี

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24, 36 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 และ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.800 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.800 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
สำหรับบัญชีที่เปิดตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 58 เป็นต้นไป และใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กันตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท ระยะเวลา 24 เดือน รับดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
 • กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • สามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
 • กรณีบิดาและ/หรือมารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินฝากและเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนจะต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 36 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารได้กำหนด ในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
 • ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือ ใช้หักเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจทุกเดือน (กรณีสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจเป็นรายเดือน)
 • วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ณ วันที่เปิดบัญชี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
 • กรณีขาดฝาก
  - ไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
  - เกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี
 • สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวน และบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 2. ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลา และจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 23 มี.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ