บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 2.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนดในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินฝากที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 2.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 2. กรณีผู้เปิดบัญชีมีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 3. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
 4. กรณีบิดา และ/หรือ มารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินฝาก และเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์
 5. วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนจะต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
 6. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
 7. ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนดในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินฝากที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
 8. ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือ ใช้หักเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020 ทุกเดือน (กรณีสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020 เป็นรายเดือน โดยดอกเบี้ยที่จ่ายจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตั้งแต่บาทแรก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
 9. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
 10. กรณีขาดฝาก
  10.1 ไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
  10.2 เกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวันพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษีณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวน และบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไข ดังนี้
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลา และจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาสของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 63 ถึง 29 ก.พ. 63
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ม.ค. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ