• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 2.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 63
  • 3,332
  จุดเด่น.
  • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนดในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินฝากที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ซีไอเอ็มบี ไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 2.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. กรณีผู้เปิดบัญชีมีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  3. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
  4. กรณีบิดา และ/หรือ มารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินฝาก และเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์
  5. วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนจะต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
  6. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
  7. ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนดในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินฝากที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
  8. ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และ/หรือ ใช้หักเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020 ทุกเดือน (กรณีสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ตรุษจีน 2020 เป็นรายเดือน โดยดอกเบี้ยที่จ่ายจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตั้งแต่บาทแรก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
  9. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
  10. กรณีขาดฝาก
   10.1 ไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
   10.2 เกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวันพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษีณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวน และบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไข ดังนี้
  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลา และจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาสของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 ม.ค. 63 ถึง 29 ก.พ. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-626-7888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ม.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ