ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM (สมุดคู่ฝาก)-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 5.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 66
  • 630
  จุดเด่น
  • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
  • เริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
  • ฝากได้สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  • สำหรับลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 15/5 (PAR)
  • เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. - 31 ต.ค. 66 หรือ จนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญถึง 100 ล้านบาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM (สมุดคู่ฝาก)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 3,000,000 5.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา ที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 15/5 (Par) ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 และชำระค่าเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีแรกตั้งแต่ 30,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไปเท่านั้น
  2. การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3. ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชี KKP BLOOM ได้ 1 บัญชี และฝากได้สูงสุด 3,000,000 บาทต่อราย โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท และจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของกรมธรรม์ก่อน ยกเว้นกรณีเจ้าของกรมธรรม์เป็นผู้เยาว์ ธนาคารจะพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
  5. ผู้ฝากต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ หรือ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ฝากได้รับโอนสิทธิพิเศษการเปิดบัญชีเงินฝากมาจากบุคคลดังกล่าว
  6. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  7. ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชี KKP BLOOM ด้วยเช็ค ผู้ฝากต้องนำเช็คเข้าบัญชีภายในวันที่ 27 ต.ค. 2566 และหากเกิดกรณีเช็คคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดบัญชีดังกล่าว
  8. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 หรือยอดเงินฝาก KKP BLOOM ครบ 100 ล้านบาท
  9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปิดบัญชี KKP BLOOM และโอนเงินเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร ในกรณีดังต่อไปนี้
   9.1 กรณีผู้ฝากเปิดบัญชี KKP BLOOM ด้วยยอดเงินสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก

   9.2 กรณีผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   9.3กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับประกันภัยของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  10. โดยกรณีข้อที่ 9.1 - 9.3 นี้ ผู้ฝากจะต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากประจำที่มีรายการฝากของ KKP BLOOM มาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือธนาคารได้รับแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในช่วง Free Look และ/หรือปฏิเสธจากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หากพ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติทันที
  11. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 11 ส.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ