บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.900 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ 22 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ให้ดอกเบี้ยสูงตลอดระยะเวลาการฝาก
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
22 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
22 เดือน ทุกจำนวน 1.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 3. ระยะเวลาการฝาก 22 เดือน เมื่อครบกำหนด 22 เดือน หากลูกค้าไม่ถอนเงินต้น และดอกเบี้ย หรือถอนบางส่วน โดยยังมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินฝากตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าเป็นการฝากเงินฝากประจำต่อไปคราวละ 6 เดือน และได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 4. เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะฝากต่อให้เป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ณ วันที่ครบกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีลูกค้าถอนเงิน ทั้งรายการหรือแต่บางส่วน ก่อนครบกำหรดเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินฝากส่วนที่ถอนก่อนครบกำหนด ดังนี้
 • หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • หากระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่ทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 28 พ.ค. 62 ถึง 22 ส.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
28 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ