• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 62
  • 2,302
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ 13 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้ดอกเบี้ยสูงตลอดระยะเวลาการฝาก
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  13 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  13 เดือน ทุกจำนวน 1.700 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  3. ระยะเวลาการฝาก 13 เดือน เมื่อครบกำหนด 13 เดือน หากลูกค้าไม่ถอนเงินต้น และดอกเบี้ย หรือถอนบางส่วน โดยยังมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินฝากตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าเป็นการฝากเงินฝากประจำต่อไปคราวละ 3 เดือน และได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  4. เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะฝากต่อให้เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ณ วันที่ครบกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีลูกค้าถอนเงิน ทั้งรายการหรือแต่บางส่วน ก่อนครบกำหรดเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินฝากส่วนที่ถอนก่อนครบกำหนด ดังนี้
  • หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • หากระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่ทบต้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 28 พ.ค. 62 ถึง 22 ส.ค. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  28 ส.ค. 62
  แนะนำเงินฝากประจำ