• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 7 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 63
  • 3,331
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 
  • ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 7 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  7 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 1.700 % 1.700 % 1.700 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ธนาคารเปิดให้บริการเฉพาะผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
  2. ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  3. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 10,000,000 บาท 
  5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิม (7 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  7. กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  8. สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน ที่ธนาคารรับฝากตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2563 นั้น เมื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิม (7 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • การถอนเงินฝากตั้งแต่ระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 14 มี.ค. 63 ถึง 11 พ.ค. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ