• บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 7 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 63
  • 1,096
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
  • ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 7 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  7 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 1.700 % 1.700 % 1.700 % - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 10,000,000 บาท 
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิม (7 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  6. สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน ที่ธนาคารรับฝากตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2563 นั้น เมื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิม (7 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 14 มี.ค. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 มี.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ