• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 2.150 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 62
  • 2,670
  จุดเด่น.
  • เป็นบัญชีสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป 
  • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้ 
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 2.150 % 2.150 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • ธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่ม รับฝากรวมฝากประจำทุกระยะเวลาสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ให้บริการเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
  2. ธนาคารเปิดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไปเท่านั้น
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2 ล้านบาท และรับฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
  4. สงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยนับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกระยะเวลาฝากที่มีอยู่ก่อนหน้า
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด หากจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป 
  6. ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) 
  7. หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
  8. สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
  9. การถอนเงินฝากต้องถอนทั้งจำนวนไม่สามารถถอนบางส่วนได้
  10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)  
  • หากเป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 ก.ค. 62 ถึง 15 ก.ย. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ย. 62
  แนะนำเงินฝากประจำ