บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 1.250 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น ประเภทสถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิตและผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาท และสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.250 % 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 1. ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือ
 2. เลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนอัตโนมัติ เริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อบัญชีเดียวกันตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น ลูกค้าประเภท สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 4. วงเงินรับฝากครั้งแรก 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝาก เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
 6. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษเวลาฝาก 5 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 7. สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 8. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีผู้ฝากถอนก่อนกำหนด

 1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปแล้ว และเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่เกินคืนจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝาก นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ธนาคารได้หักคืนไปแล้ว
 3. การถอนก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ