• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 63
  • 5,390
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝาก 5 เดือน 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาท 
  • สามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
   *ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับฝากสำหรับกลุ่มนิติบุคคล
   **ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ปิดรับฝากสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ธนชาต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  5 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  5 เดือน ตั้งแต่ 100,000 - - 1.200 % 1.200 % 1.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  *ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับฝากสำหรับกลุ่มนิติบุคคล

  **ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ปิดรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  1. ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือ
  2. เลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนอัตโนมัติ เริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อบัญชีเดียวกันตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
  2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น ลูกค้าประเภท สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ และ*ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับฝากสำหรับกลุ่มนิติบุคคล **ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ปิดรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  3. ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  4. วงเงินรับฝากครั้งแรก 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
  5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝาก เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
  6. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษเวลาฝาก 5 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  7. สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
  8. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีผู้ฝากถอนก่อนกำหนด

  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปแล้ว และเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่เกินคืนจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝาก นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ธนาคารได้หักคืนไปแล้ว
  3. การถอนก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ