• บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.450 - 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 63
  • 14,298
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำที่สามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบเมื่อครบกำหนดระยะเวลา และแบบรายเดือน
  • มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 1 - 60 เดือน
  • สำหรับระยะเวลาการฝาก 1 - 3 เดือน, 48 เดือน และ 60 เดือน ให้บริการเฉพาะ ประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 - 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.450 % 0.400 % 0.400 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.450 % 0.500 % 0.500 % - -
  2 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.450 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.450 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  3 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.650 % 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.650 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  4 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.650 % 0.450 % 0.450 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.650 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  5 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.650 % 0.450 % 0.450 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.650 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  6 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.850 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.850 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  7 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.850 % 0.500 % 0.500 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.850 % 0.600 % 0.600 % - -
  8 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.850 % 0.500 % 0.500 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.850 % 0.600 % 0.600 % - -
  9 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.900 % 0.550 % 0.550 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.900 % 0.600 % 0.600 % - -
  10 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.900 % 0.550 % 0.550 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.900 % 0.600 % 0.600 % - -
  11 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.900 % 0.550 % 0.550 % - -
  ตั้งแต่ 3,000,000 0.900 % 0.600 % 0.600 % - -
  12 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.000 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 1.000 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  13 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  14 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.000 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 1.000 % 0.650 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % 0.650 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
  48 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % - - - -
  60 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สำหรับระยะเวลาการฝาก 1 - 3 เดือน, 48 เดือน และ 60 เดือน ให้บริการเฉพาะ ประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเท่านั้น
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
   - บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 5,000 บาท
   - บัญชีเงินฝากประจำ จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 10,000 บาท

  2. สำหรับเงินฝากประจำประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า
  4. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  5. ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.55 เป็นต้นไป หากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้ถือเอาวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดฝาก และหากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารและเป็นวันสุดท้ายของเดือน ให้ถือเอาวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดทำการนั้นเป็นวันครบกำหนดฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  1. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  2. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. การถอนเงินกรณีฝากน้อยกว่า 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. การถอนเงินกรณีฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไปและหักภาษีดอกเบี้ย 
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 มี.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ