• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-เงินทุน แอ็ดวานซ์

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 63
  • 32,829
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 24 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 วัน ถึง 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 วัน ตั้งแต่ 10,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  7 วัน ตั้งแต่ 10,000 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  14 วัน ตั้งแต่ 10,000 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  21 วัน ตั้งแต่ 10,000 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  1 เดือน ตั้งแต่ 10,000 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
  2 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.200 % 1.050 % 1.050 % 1.050 % 1.050 %
  3 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.300 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
  4 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.350 % 1.200 % 1.200 % 1.200 % 1.200 %
  6 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.400 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
  12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.450 % 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 %
  21 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
  22 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
  23 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
  24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ ณ ที่ทำการบริษัทฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท
  • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  • บัตรเงินฝากจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาฝาก 6 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากอาจเลือกรับดอกเบี้ยรายงวด 3 หรือ 6 หรือ 12 เดือนก็ได้
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • บริษัทฯ จะออกบัตรเงินฝากซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ออกให้แก่ผู้ฝากเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงินและแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด
  • เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
  • กรณีบัตรเงินฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งขอให้บริษัทระงับการจ่ายเงินตามบัตรเงินฝากโดยเร็ว และทำเป็นหนังสือแจ้งพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ฝาก พร้อมแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำส่งรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายของสถานีตำรวจต่อบริษัท รวมทั้งลงนามในหนังสือรับรองตามแบบที่บริษัทกำหนด เพื่อใช้เอกสารดังกล่าวแทนต้นฉบับบัตรเงินฝากที่สูญหายประกอบการถอนเงินฝากหรือการขอให้บริษัทออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทดแทน
  • ในกรณีที่บัตรเงินฝากฉบับที่สูญหายครบกำหนดชำระแล้ว บริษัทฯ จะไม่ออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทดแทน
  • บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ของผู้ฝากที่มีอยู่ต่อบริษัทกับบัตรเงินฝากได้ตามกฎหมาย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือบัตรเงินฝากจำนวนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการฝาก 6 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากอาจเลือกรับดอกเบี้ยรายไตรมาสได้
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงด้วยอัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาฝาก 1 วัน ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ณ วันที่ออกบัตรเงินฝาก
  • ในกรณีที่ได้จ่ายดอกเบี้ยรายงวดไปแล้วเกินกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง บริษัทฯ จะหักจำนวนเงินที่จ่ายเกินออกจากยอดเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้ฝากจะได้รับ ณ วันที่ไถ่ถอนบัตรเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2626-2300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ