บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-เงินทุน แอ็ดวานซ์
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-เงินทุน แอ็ดวานซ์
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.700 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 24 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 วัน ถึง 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 วัน ตั้งแต่ 10,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
7 วัน ตั้งแต่ 10,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
14 วัน ตั้งแต่ 10,000 1.000 % 1.400 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
21 วัน ตั้งแต่ 10,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
1 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
2 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.400 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
3 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
4 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.550 % 1.300 % 1.300 % 1.300 % 1.300 %
6 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.600 % 1.350 % 1.350 % 1.350 % 1.350 %
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.650 % 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.400 %
21 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 %
22 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 %
23 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 %
24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ ณ ที่ทำการบริษัทฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • บัตรเงินฝากจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาฝาก 6 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากอาจเลือกรับดอกเบี้ยรายงวด 3 หรือ 6 หรือ 12 เดือนก็ได้
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • บริษัทฯ จะออกบัตรเงินฝากซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ออกให้แก่ผู้ฝากเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงินและแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด
 • เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
 • กรณีบัตรเงินฝากสูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งขอให้บริษัทระงับการจ่ายเงินตามบัตรเงินฝากโดยเร็ว และทำเป็นหนังสือแจ้งพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ฝาก พร้อมแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำส่งรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายของสถานีตำรวจต่อบริษัท รวมทั้งลงนามในหนังสือรับรองตามแบบที่บริษัทกำหนด เพื่อใช้เอกสารดังกล่าวแทนต้นฉบับบัตรเงินฝากที่สูญหายประกอบการถอนเงินฝากหรือการขอให้บริษัทออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทดแทน
 • ในกรณีที่บัตรเงินฝากฉบับที่สูญหายครบกำหนดชำระแล้ว บริษัทฯ จะไม่ออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทดแทน
 • บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ของผู้ฝากที่มีอยู่ต่อบริษัทกับบัตรเงินฝากได้ตามกฎหมาย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือบัตรเงินฝากจำนวนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการฝาก 6 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากอาจเลือกรับดอกเบี้ยรายไตรมาสได้
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงด้วยอัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาฝาก 1 วัน ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ณ วันที่ออกบัตรเงินฝาก
 • ในกรณีที่ได้จ่ายดอกเบี้ยรายงวดไปแล้วเกินกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริง บริษัทฯ จะหักจำนวนเงินที่จ่ายเกินออกจากยอดเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้ฝากจะได้รับ ณ วันที่ไถ่ถอนบัตรเงินฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2626-2300
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ