• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 1.050 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 64
  • 27,491
  จุดเด่น
  • ได้รับดอกเบี้ยแน่นอนและสูงขึ้นตามระยะเวลาฝาก โดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  20,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  เมื่อทวงถาม - 48 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  n/a ทุกจำนวน 0.250 % 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
  1 เดือน ทุกจำนวน 0.300 % 0.200 % 0.200 % 0.200 % 0.200 %
  2 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.300 % 0.300 % 0.300 % 0.300 %
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.650 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  4 เดือน ทุกจำนวน 0.650 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.700 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  7 เดือน ทุกจำนวน 0.700 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  9 เดือน ทุกจำนวน 0.800 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
  11 เดือน ทุกจำนวน 0.850 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 0.850 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
  18 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.650 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
  48 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % 0.650 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • การฝากเงินที่ไม่ระบุระยะเวลาฝากจะรับฝากเฉพาะใบรับฝากเงินเท่านั้น
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝาก/บัตรเงินฝาก) วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีระยะเวลาครบกำหนด 18 เดือนขึ้นไป ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อครบกำหนด
  2. ใบรับเงินฝาก และบัตรเงินฝาก เปิดให้บริการเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น
  3. เงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่ถึง 1 เดือน ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท 1 เดือน
  4. กรณีการไถ่ถอนใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี เว้นแต่กรณีการไถ่ถอนก่อนกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากจากใบรับฝากเงินเป็นบัตรเงินฝาก เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร
  5. สำหรับกรณีสมุดคู่ฝาก ในการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่ การถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝาก และนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
  6. ในกรณีที่ลูกค้าไม่มาถอนเงินในบัญชีฝากประจำใดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะฝากเงินโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับเงินฝากเดิมต่อไป และหากธนาคารมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างอื่น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินต่อไปตามความประสงค์ของลูกค้าทุกคราว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่มีผลบังคับอยู่ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  เงินฝากประจำ 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 เดือน กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริง เว้นแต่การถอนเงินฝาก ก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ