บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.550 %
Product Highlight
  • ได้รับดอกเบี้ยแน่นอนและสูงขึ้นตามระยะเวลาฝาก โดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
20,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
เมื่อทวงถาม - 48 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
n/a ทุกจำนวน 0.750 % 0.650 % 0.750 % 0.650 % 0.650 %
1 เดือน ทุกจำนวน 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
2 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
3 เดือน ทุกจำนวน 1.250 % 1.000 % 1.250 % 1.000 % 1.000 %
4 เดือน ทุกจำนวน 1.250 % 1.000 % 1.250 % 1.000 % 1.000 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.350 % 1.000 % 1.350 % 1.000 % 1.000 %
7 เดือน ทุกจำนวน 1.350 % 1.100 % 1.350 % 1.100 % 1.100 %
9 เดือน ทุกจำนวน 1.350 % 1.100 % 1.350 % 1.100 % 1.100 %
11 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.200 % 1.400 % 1.200 % 1.200 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.200 % 1.400 % 1.200 % 1.200 %
18 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.200 % 1.400 % 1.200 % 1.200 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.450 % 1.200 % 1.450 % 1.200 % 1.200 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.300 % 1.500 % 1.300 % 1.300 %
48 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.300 % 1.550 % 1.300 % 1.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  • การฝากเงินที่ไม่ระบุระยะเวลาฝากจะรับฝากเฉพาะใบรับฝากเงินเท่านั้น
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เงินฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝาก/บัตรเงินฝาก) วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีระยะเวลาครบกำหนด 18 เดือนขึ้นไป ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อครบกำหนด
  2. ใบรับเงินฝาก และบัตรเงินฝาก เปิดให้บริการเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น
  3. เงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่ถึง 1 เดือน ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภท 1 เดือน
  4. กรณีการไถ่ถอนใบรับฝากเงิน และบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี เว้นแต่กรณีการไถ่ถอนก่อนกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากจากใบรับฝากเงินเป็นบัตรเงินฝาก เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร
  5. สำหรับกรณีสมุดคู่ฝาก ในการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่ การถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝาก และนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
  6. ในกรณีที่ลูกค้าไม่มาถอนเงินในบัญชีฝากประจำใดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะฝากเงินโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับเงินฝากเดิมต่อไป และหากธนาคารมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างอื่น ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินต่อไปตามความประสงค์ของลูกค้าทุกคราว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่มีผลบังคับอยู่ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
เงินฝากประจำ 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 เดือน กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี เว้นแต่การถอนเงินฝาก ก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ