บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.850 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง รับทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อ
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ หรือฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท และสูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,500,000 1.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 
 • จำนวนเงินฝาก 100,000 - 1,500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • จำนวนเงินฝาก 100,000 - 1,500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
 • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ หรือฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท และต้องรักษายอดฝากไว้ตมระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
 2. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "และ", บัญชี "หรือ")
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
 4. สำหรับดอกเบี้ยล่วงหน้าหากไม่ได้ถอนออก หรือนำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อ ธนาคารจะถือเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก หรือจำนวนเงินที่ฝากต่อ และจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ผู้ฝากติดต่อฝากเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ ณ วันที่สิ้นสุดการติดต่อจากผู้ฝาก (ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด)
 5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อ) หากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชี หรือฝากต่อ ต้องปิดบัญชีเท่านั้น
 6. เมื่อครบระยะเวลาการาก ผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคาร ในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นระยะเวลา 1 เดือน (ช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคาร) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น จากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือวันท่พ้นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด หักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)
 7. หากบัญชีเงินฝากประจำทันใจครบกำหนดผู้ฝากที่ไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากเงิน หรือโอนเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากในช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังจากบัญชีเงินฝากครบกำหนด แต่สามารถถอนลดยอดหรือฝากเพิ่มเพื่อรวมกับยอดฝากเดิมได้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ณ วันที่ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ
 9. การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนเงินต้น หรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้น สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร (โดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากสรรพากร)
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ