บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำตามใจ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำตามใจ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.550 - 1.350 %
Product Highlight
 • เงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลาให้เลือกตามใจได้ตั้งแต่ 7-365 วัน ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนวัน ช่วยในการวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้ข้อจำกัด
 • รับดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อฝากด้วยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำตามใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำตามใจ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 วัน - 365 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 7 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.550 % 0.500 % 0.550 % - -
ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.650 % 0.550 % 0.650 % - -
ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 50,000 0.850 % 0.600 % 0.850 % - -
ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.000 % 0.600 % 1.000 % - -
ระหว่าง 121 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.050 % 0.700 % 1.050 % - -
ระหว่าง 181 วัน ถึง 270 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.150 % 0.700 % 1.150 % - -
ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.250 % 0.750 % 1.250 % - -
ระหว่าง 301 วัน ถึง 365 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.350 % 0.750 % 1.350 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. การฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
 3. เมื่อครบกำหนดฝาก หากลูกค้าไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่น ธนาคารจะถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงินฝากประจำตามใจกับธนาคารต่อไปในระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก
 4. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบกำหนดในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการด้วย โดยให้นับจำนวนวันเพิ่มรวมกับจำนวนวันฝากเดิมที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป หากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ดังนี้
  - เงินฝากที่ฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามใจ ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากที่ต่ำกว่าระยะเวลาที่ฝากไว้จริง 1 ช่วง และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ