บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส (Saver Plus)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส (Saver Plus)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 1.900 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากเป็นก้อนใหญ่ ก็สามารถได้รับดอกเบี้ยสูงได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส (Saver Plus)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส (Saver Plus)
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000 1.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส ไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆกับธนาคารได้
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน(สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา) ตามประกาศ ณ วันฝากของแต่ละงวดบวกเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อปี (*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.40% อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. ผู้ฝากเงินต้องฝากครบ 6 งวด (เดือนละ 1 งวด) และฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทุกงวดตลอดระยะเวลาการฝากเงิน โดยถือเอาจำนวนเงินที่ฝากครั้งแรกเป็นหลัก โดยในระหว่างระยะเวลาการฝากจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ผู้ฝากเงินยังคงต้องฝากให้ครบจำนวนงวดตามที่ตกลงกับธนาคาร
 3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้หากต้องการกำหนดจำนวนเงินฝากให้สูงขึ้น ต้องเพิ่มจำนวนเงิน หน่วยละ 500 บาท โดยยอดเงินต้นเมื่อครบ 6 งวด จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท
 4. ผู้ฝากเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินครบกำหนด 6 งวด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา) ตามประกาศ ณ วันที่ฝากเงินในแต่ละงวดบวกเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อปี
 5. กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝาก และไม่ได้ติดต่อธนาคารภายหลังผิดเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 2 เดือน ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
 6. ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยวันครบกำหนดนับจากวันที่ฝากงวดที่ 6 ไปอีก 1 เดือน นับวันชนวัน ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขและทบเป็นเงินต้น และหากลูกค้าไม่ทำการปิดบัญชีธนาคารจะเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
 7. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

 1. หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร 
 2. หากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณได้ข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ