• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส (Saver Plus) ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 1.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 63
  • 61,796
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากเป็นก้อนใหญ่ ก็สามารถได้รับดอกเบี้ยสูงได้
  • ปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.62 เป็นต้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส (Saver Plus)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000 1.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส ไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆกับธนาคารได้
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน(สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา) ตามประกาศ ณ วันฝากของแต่ละงวดบวกเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อปี (*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.80% อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. ผู้ฝากเงินต้องฝากครบ 6 งวด (เดือนละ 1 งวด) และฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทุกงวดตลอดระยะเวลาการฝากเงิน โดยถือเอาจำนวนเงินที่ฝากครั้งแรกเป็นหลัก โดยในระหว่างระยะเวลาการฝากจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ผู้ฝากเงินยังคงต้องฝากให้ครบจำนวนงวดตามที่ตกลงกับธนาคาร
  3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้หากต้องการกำหนดจำนวนเงินฝากให้สูงขึ้น ต้องเพิ่มจำนวนเงิน หน่วยละ 500 บาท โดยยอดเงินต้นเมื่อครบ 6 งวด จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท
  4. ผู้ฝากเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินครบกำหนด 6 งวด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา) ตามประกาศ ณ วันที่ฝากเงินในแต่ละงวดบวกเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อปี
  5. กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝาก และไม่ได้ติดต่อธนาคารภายหลังผิดเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 2 เดือน ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
  6. ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยวันครบกำหนดนับจากวันที่ฝากงวดที่ 6 ไปอีก 1 เดือน นับวันชนวัน ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขและทบเป็นเงินต้น และหากลูกค้าไม่ทำการปิดบัญชีธนาคารจะเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
  7. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

  1. หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร 
  2. หากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณได้ข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ถึง 4 ต.ค. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  31 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ