• บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี ออมเพื่อลูก-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 1.400 - 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63
  • 24,660
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
  • ได้รับดอกเบี้ยสูง และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
  • ปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.62 เป็นต้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี ออมเพื่อลูก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 และ 36 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ในวันที่เปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24,36เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.400 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,000 1.600 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่บัญชีฝากประจำกรุงศรีออมเพื่อลูก ไม่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆกับธนาคารได้
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  1. สำหรับระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน(ประเภทบุคคลธรรมดา) บวก ร้อยละ 0.40 ต่อปี
  2. สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน(ประเภทบุคคลธรรมดา)บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

   *อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 24 เดือน เท่ากับ 1.00% ต่อปี และ 36 เดือน เท่ากับ 1.10% ต่อปี (ตามประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดสำหรับการฝาก 24 เดือนไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับการฝาก 36 เดือนสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทโดยฝากเท่าๆกันทุกเดือนและยอดเงินรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
  2. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องฝากให้ครบตามจำนวนงวด
  3. เมื่อครบกำหนดการฝาก และผู้ฝากไม่ทำการปิดบัญชีหรือมีการผิดเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยบัญชีจะถูกปิดและจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ดังนี้
  1. กรณีที่ฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์(สำหรับบุคคลธรรมดา) ณ วันที่ฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 13 ม.ค. 55 ถึง 4 ต.ค. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ก.พ. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ