บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี ออมเพื่อลูก-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี ออมเพื่อลูก-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 2.100 - 2.350 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
 • ได้รับดอกเบี้ยสูง และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี ออมเพื่อลูก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี ออมเพื่อลูก
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 และ 36 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ในวันที่เปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24,36เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.100 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,000 2.350 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
บัญชีฝากประจำกรุงศรีออมเพื่อลูก ไม่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆกับธนาคารได้
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 1. สำหรับระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน(ประเภทบุคคลธรรมดา) บวก ร้อยละ 0.40 ต่อปี
 2. สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน(ประเภทบุคคลธรรมดา)บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 24 เดือน เท่ากับ 1.70% ต่อปี และ 36 เดือน เท่ากับ 1.85% ต่อปี (ตามประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562)
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดสำหรับการฝาก 24 เดือนไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับการฝาก 36 เดือนสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทโดยฝากเท่าๆกันทุกเดือนและยอดเงินรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท
 2. ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องฝากให้ครบตามจำนวนงวด
 3. เมื่อครบกำหนดการฝาก และผู้ฝากไม่ทำการปิดบัญชีหรือมีการผิดเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยบัญชีจะถูกปิดและจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ดังนี้
 1. กรณีที่ฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีที่ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์(สำหรับบุคคลธรรมดา) ณ วันที่ฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 13 ม.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ