บัญชี :
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 1.750 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • วงเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสูง และไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 500 ถึง 25,000 1.750 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
 2. ผู้ฝากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่า ๆ กัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
 3. กรณีฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก แต่ผู้ฝากขาดฝากตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
 4. กรณีขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
 5. กรณีขาดฝาก 3 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
 6. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากทวีทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ต่อปี
 7. ผู้ฝากสามารถปิดบัญชี และรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวได้ ณ สาขาที่เปิดบัญชีในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (เฉพาะวันทำการปกติ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 8. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน เดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์วันที่ 15 ต.ค.56 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 15 ต.ค.58 เป็นต้น)
 9. สำหรับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ