บัญชี :
บัญชีฝากประจำ Up & Up-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีฝากประจำ Up & Up-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 1.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน รับดอกเบี้ยพิเศษโดยอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ 6 เดือน
 • พร้อมรับข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมๆ โดยมอบอิสระทางการเงินให้เจ้าของบัญชีสามารถถอนได้ก่อนกำหนด และยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามระยะเวลาที่ฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีฝากประจำ Up & Up

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำ Up & Up
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
25,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % - 1.000 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

บัญชีเงินฝากประจำ Up & Up แสดงอัตราดอกเบี้ยขั้นบันได ดังนี้

เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 บุคคลธรรมดา=0.30%, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร=0.30%

เดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 บุคคลธรรมดา=0.80%, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร=0.80%

เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 บุคคลธรรมดา=1.20%, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร=1.20%

เดือนที่ 19 ถึงเดือนที่ 24 บุคคลธรรมดา=1.70%, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร=1.70%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.000% ต่อปี

เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝากประจำประเภท 24 เดือน
 2. ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศ หรือสถาบันสาธารณกุศลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ได้แก่ สมาคม สโมสร และมูลนิธิที่เสียภาษี,วัด สภากาชาด สมาคม มูลนิธิ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พรรคการเมือง, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี, สภาอุตสาหกรรม และองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 3. ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำ Up & Up ณ วันที่ฝากเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ 6 เดือน
 4. เปิดบัญชีครั้งแรก 25,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 25,000 บาท ทั้งการฝากครั้งแรกและครั้งต่อไป ต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อราย
 5. ลูกค้าฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการฝากเงินต่างสาขาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 6. เมื่อบัญชีเงินฝากประจำ Up & Up ครบกำหนด ธนาคารจะโอนทั้งเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ดอกเบี้ยจ่ายทุก 3 เดือนพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. การถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น และต้องแสดงสมุดคู่ฝากทุกครั้ง
 2. การถอนเงินก่อนครบกำหนดลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอน และตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากเงิน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ต.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ