บัญชี :
บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 1.750 - 2.000 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี เงินออมเพื่ออนาคตที่ปลอดภาษี และทวีดอกเบี้ย โครงการเงินฝากที่ให้เงินออมของท่านเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24, 36, 48 และ 60 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 24, 36, 48 และ 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.750 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,000 2.000 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 2.000 % - - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

จะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ

รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
  2. ลูกค้าฝากเงินครบกำหนดตามระยะเวลาของสัญญา และผิดนัดการฝากไม่เกิน 2 ครั้ง จึงจะได้รับผลประโยชน์อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
  3. วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เริ่มฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี คำนวณดอกเบี้ยทบต้นทุก 1 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ครบปี
  4. หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับการยกเว้นภาษี และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง ไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญาไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชีโดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ