บัญชี :
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
 • บัญชีฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ให้ดอกเบี้ยสูง
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 1,000 3.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 2. ระยะเวลาใช้สิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน สำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิตนับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจนถึงสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป หรือจนกว่าจะมีประกาศแจ้งปิดการให้บริการ
 3. ประเภทผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Happy Plus 12/5 หรือ Happy Saving  15/7 หรือ ทรัพย์บำนาญ 55/5 หรือทรัพย์บำนาญ 60/5 หรือ Happy Life 10/5 หรือ Simply Savings 11/3 หรือ Super Savings 12/4 หรือแบบสะสมทรัพย์อื่น ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านสาขาของธนาคาร โดยนำหลักฐานสำเนาคำขอเอาประกันภัย หรือสำเนาหน้ากรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวข้างต้นมาแสดงต่อธนาคารในวันที่เปิดบัญชี
 4. ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่เปิดบัญชี ("เพื่อ" "โดย") และไม่เปิดบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")
 5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินทุนประกันชีวิต โดย 1 กรมธรรม์สามารถใช้สิทธิ์เปิดบัญชีได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสาขาเดียวกันกับที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
 6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
 7. กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ประกาศในขณะนั้น
 9. กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัทประกันชีวิต หรือขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือผู้ฝากยกเลิกกรมธรรม์ก่อนเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือนครบกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ฝากเงินนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ