บัญชี :
บัญชีฝากประจำธนกิจ-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีฝากประจำธนกิจ-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.750 %
Product Highlight
เงินฝากประจำ แบบมีกำหนดระยะเวลา จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ เลือดกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ 7 วันถึง 2 เดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีฝากประจำธนกิจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำธนกิจ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ฝากได้เฉพาะ 1 และ 2 เดือนเท่านั้น), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 7 วัน, 14 วัน, 21 วัน และ 1 เดือน, 2 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
14 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
21 วัน ตั้งแต่ 5,000,000 - 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
1 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 0.750 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
2 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 0.750 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นเงินฝากประจำประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับฝาก
  2. เปิดบัญชีตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือตามที่ธนาคารกำหนดไว้ในเงื่อนไขของเงินฝากประจำธนกิจ
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร
  4. กรณีฝากเงินครบกำหนด หากลูกค้าไม่มาติดต่อระบบจะทำการต่ออายุ และนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิ (ภายหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ตามประเภทระยะเวลาเดิมโดยอัตโนมัติ
  5. กรณีลูกค้าต้องการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน หรือ ให้ธนาคารออกแคชเชียร์เช็ค ณ วันที่เปิดบัญชีลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารไว้ก่อน (การจ่ายแคชเชียร์เช็คต้องเป็นประเภท "A/C PAYEE ONLY" และ ระบุชื่อผู้รับเงินให้ชัดเจน)
  6. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ กรณีฝากครบกำหนดตามสัญญา จ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝาก (ระบุไว้ในใบรับฝาก) และหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณีถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝาก

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ