บัญชี :
บัญชีฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.650 - 1.600 %
Product Highlight
ออมอย่างมั่นใจในผลตอบแทนที่มั่นคงระยะยาว กับบัญชีที่สามารถเลือกระยะเวลาออมที่เหมาะกับตนเอง เพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้ผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นคงในระยะยาว

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ไม่เกิน 500,000 0.900 % 0.600 % 0.900 % 0.650 % 0.650 %
มากกว่า 500,000 0.650 % 0.600 % 0.650 % 0.650 % 0.650 %
6 เดือน ไม่เกิน 500,000 1.150 % 0.750 % 0.900 % 0.750 % 0.750 %
มากกว่า 500,000 0.900 % 0.750 % 0.900 % 0.750 % 0.750 %
12 เดือน ไม่เกิน 500,000 1.300 % 0.800 % 1.050 % 0.800 % 0.800 %
มากกว่า 500,000 1.050 % 0.800 % 1.050 % 0.800 % 0.800 %
24 เดือน ไม่เกิน 500,000 1.450 % 0.850 % 1.200 % 0.850 % 0.850 %
มากกว่า 500,000 1.200 % 0.850 % 1.200 % 0.850 % 0.850 %
36 เดือน ไม่เกิน 500,000 1.600 % 0.850 % 1.350 % 0.850 % 0.850 %
มากกว่า 500,000 1.350 % 0.850 % 1.350 % 0.850 % 0.850 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
เงินฝากประจำ 3, 6 และ 12 เดือน
 1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และจะไม่แบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 3. เงินฝากประจำ 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย
 4. เงินฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 5. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบกำหนดในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการด้วย โดยให้นับจำนวนวันเพิ่มรวมกับจำนวนวันฝากเดิมที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากเดิม

เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน

 1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
 3. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 4. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
 5. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
เงินฝากประจำ 3,6, 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยจ่ายในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือนจะไม่มีดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ