บัญชี :
บัญชีฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีฝากประจำทั่วไป-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.625 - 1.250 %
Product Highlight
มั่นใจกับการออมเงินที่มีผลตอบแทนเพิ่มพูน แบบกำหนดระยะเวลา และปลอดภัยโดยมีรัฐบาลเป็นประกัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ บัญชีฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 วัน - 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 2,000 - 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
14 วัน ตั้งแต่ 2,000 - 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
1 เดือน ตั้งแต่ 2,000 - 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
3 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.625 % 0.500 % 0.625 % 0.500 % 0.500 %
6 เดือน ตั้งแต่ 2,000 0.875 % 0.500 % 0.875 % 0.500 % 0.500 %
7 เดือน ตั้งแต่ 2,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
12 เดือน ตั้งแต่ 2,000 1.000 % 0.750 % 1.000 % 0.750 % 0.750 %
24 เดือน ตั้งแต่ 2,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
36 เดือน ตั้งแต่ 2,000 1.250 % 1.000 % 1.250 % 1.000 % 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากเงินฝาก โดยธนาคารกรุงเทพจะหักค่าภาษีจากบัญชีของท่านให้โดยอัตโนมัติ
 2. ท่านจะสามารถลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ หากท่านแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแก่ธนาคารไว้
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีการถอนเมื่อระยะเวลาฝากยังไม่ครบ 3 เดือน
 2. การถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก
 3. เงินฝากประจำที่ครบกำหนดในวันหยุดทำการธนาคาร หากลูกค้ามาถอนเงินฝากเฉพาะในวันทำการหลังวันหยุดทำการนั้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยต่อให้ลูกค้า สำหรับวันหยุดทำการด้วย
 4. เงินฝากประจำที่ครบกำหนด หากลูกค้าไม่มาถอนยอดเงินฝากประจำนั้น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้ธนาคารนำเงินฝากประจำนั้นฝากต่อไปในบัญชีเดิม ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม และตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ณ วันฝากใหม่ ยกเว้นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน 7 เดือน และ 9 เดือน
 5. เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 7 วัน ระยะเวลาการฝาก 14 วัน และระยะเวลาการฝาก 1 เดือน ผู้ฝากจะต้องฝากแต่ละยอดเงินฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าจำนวนห้าสิบล้านบาท หากผู้ฝากประสงค์ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝาก จะต้องถอนทั้งยอดฝาก และธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
 6. หากเงินฝากดังกล่าวตามข้อ 5 ครบกำหนด และธนาคารไม่ได้ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทดังกล่าวไว้ในตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยหลังยอดเงินฝากนั้นครบกำหนดตลอดไป
 7. เงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 7 เดือน ธนาคารเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เท่านั้น ผู้ฝากต้องฝากแต่ละยอดเงินฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าจำนวนสองพันบาท (2,000 บาท) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 8. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับเงินฝากก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม จนกว่าจะครบกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ