บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.650 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท
 • ได้ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12, 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 1,000,000 1.500 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 1,000,000 1.650 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือนหรือ 24 เดือน (ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น) และในการฝากเพิ่มครั้งต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์เท่านั้น
 3. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามตารางอัตราประกาศดอกเบี้ย เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝาก แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจำคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด
 5. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 6. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกำหนดฝากเงิน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวคืน โดยหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากได้ทันที
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 พ.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ