บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ (Senior)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ (Senior)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 1.750 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ หรือเกษียณแล้ว และมีเงินก้อนจากบำเหน็จหรือเงินเก็บจากการทำงานที่ผ่านมา และต้องการได้รับดอกเบี้ยรายเดือนมาใช้จ่ายประจำวัน
 • ไม่ต้องเสียภาษี รับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ (Senior)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ (Senior)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 1,500,000 1.750 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชี และฝากได้หนึ่งรายการฝากเท่านั้น
 2. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 4. ธนาคารสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ไม่สามารถฝากเพิ่มได้ตลอดระยะเวลาการฝากนี้หากผู้ฝากต้องการฝากเงินตามเงื่อนไขในข้อ 3 ต้องรอให้เงินฝากประจำซีเนียร์ครบกำหนดก่อน และเริ่มต้นการฝากใหม่ตามเงื่อนไขข้อ 3
 5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิม 
 6. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ทั้งนี้หากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันรอวรับดอกเบี้ยนี้เป็นบัญชีร่วม จะต้องมีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี
 7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถุติดต่อผู้ฝากได้ ให้ถือว่าเงินฝากประจำซีเนียร์ นี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม โดยถืออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เริ่มฝากใหม่นั้น
 8. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่า 30,000 บาทต่อปีภาษี ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนด โดยคำนวณตั้งแต่บาทแรก
 9. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีถอนเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 2. กรณีถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปีของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 3. กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวน ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ