บัญชี :
บัญชี KK Current Plus ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชี KK Current Plus ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 17 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีที่ใช้เช็คในการเบิกถอน และสามารถเพิ่มเงินฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชี KK Current Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชี KK Current Plus
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีที่ใช้เช็คในการเบิกถอน และสามารถเพิ่มเงินฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 500,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 500,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
ราชการ ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
ใช้เช็คในการเบิกถอน
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ