• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เคเคพี เคอเร้นท์ พลัส (KKP Current Plus) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.500 % (มี 11 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 63
  • 6,175
  จุดเด่น
  • บัญชีกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ยให้
  • ให้คุณได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  • สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เคเคพี เคอเร้นท์ พลัส (KKP Current Plus)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ยให้
  • ให้คุณได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  • สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 500,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 500,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.250 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือน มิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม)
  5. การเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าเสียภาษีในอัตรา ที่กรมสรรพากรกำหนด
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข อื่นๆ ตามความเหมาะสม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน