บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันเพิ่มค่า-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีกระแสรายวันเพิ่มค่า-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.750 % (มี 11 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เพิ่มค่า ด้วยดอกเบี้ยรับทุกเดือน สะดวกในการเบิกถอนด้วยเช็ค สะดวกในการตรวจสอบรายการด้วย statement ทุกเดือน และหมดกังวลในการโอนเงินระหว่างบัญชี ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้จากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีกระแสรายวันเพิ่มค่า

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันเพิ่มค่า
จุดเด่น
:
เพิ่มค่า ด้วยดอกเบี้ยรับทุกเดือน สะดวกในการเบิกถอนด้วยเช็ค สะดวกในการตรวจสอบรายการด้วย statement ทุกเดือน และหมดกังวลในการโอนเงินระหว่างบัญชี ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้จากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.750 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 50,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.750 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 50,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.750 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.250 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.250 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. การถอนเงินสามารถถอนเงินด้วยเช็ค หรือ ถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มด้วยบัตร ATM
  3. การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน
  4. สามารถขออนมุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและตัดบัญชีลูกค้าทุกสิ้นเดือน
  5. การปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  6. ค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 15 บาท เล่มละ 300 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ