รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

มูลนิธิโตโยต้าฯ แถลงนโยบายพร้อมมอบทุน 3.5 ล้านบาท รับสภาวะสังคมสูงวัย และลดปัญหาเด็กกับเยาวชน

ข่าว 23 ส.ค. 61 922
มูลนิธิโตโยต้าฯ แถลงนโยบายพร้อมมอบทุน 3.5 ล้านบาท รับสภาวะสังคมสูงวัย และลดปัญหาเด็กกับเยาวชน


นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวแถลงนโยบายใหม่เตรียมรับสภาวะสังคมสูงวัย และลดปัญหาเด็กและเยาวชน โดยมีนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนแก่สภาการพยาบาล และมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อร่วมแก้ปัญหาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโอกูระ เพรสทีจ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่
  1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
จากสภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยจะเป็น "สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์" ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ เป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะ "ติดเตียง" คือ อยู่ในสภาพพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ "ติดบ้าน" คือ มีปัญหาการเคลื่อนไหว ไม่สามารถออกจากบ้านได้โดยสะดวก ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรด้านการดูแล 

ขณะเดียวกัน แนวโน้มของปัญหาเยาวชนที่ถูกละเลยจากพ่อแม่ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ทำให้พ่อแม่ต้องย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และแรงกดดันต่างๆ รอบตัวเยาวชนจากเพื่อนหรือผู้ไม่ประสงค์ดี ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือปัญหาติดเกมส์

ดังนั้น มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาในอนาคต จึงได้กำหนดแผนนโยบายใหม่เพื่อสอดคล้องและเป็นการตั้งรับกับปัญหาสังคมให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมสูงวัยและปัญหาเยาวชน โดยร่วมมือกับ 2 องค์กรสำคัญ ดังนี้
1. สภาการพยาบาล โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาพยาบาลสาขาผู้สูงวัย รองรับสังคมสูงวัย และสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดูแลด้านสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น 
2. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อเป็นทุนพัฒนาศักยภาพเด็กในเมืองหลวง โดยจัดค่ายเยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม เพิ่มทักษะทางกีฬา เสริมสร้างจริยธรรม แนะแนวอาชีพ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความรู้ด้านเกษตรกรรม 
การมอบทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 3,500,000 บาท โดยรายละเอียด ดังนี้
  • ทุนการศึกษาพยาบาลสำหรับสาขาผู้สูงวัย 50 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาท
  • โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 1 ชุมชน มูลค่า 1,000,000 บาท
  • โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 จังหวัด มูลค่า 500,000 บาท

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า "ทุนดำเนินกิจกรรมที่มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบให้ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอนาคต มูลนิธิโตโยต้าฯ ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่านดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมจนประสบผลสำเร็จ ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การลดปัญหาดังกล่าวให้มากขึ้นตามกำลังความสามารถ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความสุขแก่สังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป"
แท็กที่เกี่ยวข้อง สังคมสูงวัย รถยนต์โตโยต้า มูลนิธิโตโยต้าฯ มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน สังคมสูงวัย รถยนต์โตโยต้า มูลนิธิโตโยต้าฯ มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน สังคมสูงวัย รถยนต์โตโยต้า มูลนิธิโตโยต้าฯ มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน

ข่าวและอีเว้นท์รถยนต์ล่าสุด