รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

เตือนอีกรอบ! ... รถติดแก๊สทุกระบบ ต้องตรวจสภาพทุกปี

13 พ.ย. 61 54,758
เตือนอีกรอบ! ... รถติดแก๊สทุกระบบ ต้องตรวจสภาพทุกปี

เตือนอีกรอบ! ... รถติดแก๊สทุกระบบ ต้องตรวจสภาพทุกปี
แม้ว่าปัจจุบันรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สทั้งจากโรงงานหรือว่าจะติดตั้งเองจากอู่ได้มาตรฐานจะเริ่มลดความนิยมลงไปมากเนื่องจาก ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงจากยุค "น้ำมันแพง" เมื่อ 3 - 4 ปีที่ผ่ามมา จึงมีปรากฎการณณ์ "ถอดทิ้ง" แทบไม่ทัน และอู่แก๊สก็ทยอยปิดตัวบ้างหรือเปลี่ยนไปประกอบธุรกิจอื่นๆ แทน ซึ่งอันที่จริงการใช้พลังงานทางเลือกก็นับว่ายังให้ความประหยัดและคุ้มค่า อาจต้องมีการตรวจสภาพและดูแลรักษาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเท่านั้น

ในตอนนี้รถยนต์ใหม่หรือรถเก่าที่ติดแก๊สทั้งจากโรงงานผู้ผลิตหรืออู่แก๊ส ก็จำเป็นต้องตรวจสภาพเช่นกัน นั่นคือ LPG ต้องตรวจสภาพทุก 1 ปี และ NGV ต้องตรวจสภาพทุก 1 ปี! โดยมีเงื่อนไขสำหรับ LPG ดังนี้

การชำระภาษีรถยนต์ที่มีการติดตั้ง  LPG มีผลบังคับใช้ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1. รถยนต์ที่ติดตั้งจากโรงงานหรือรถที่ที่ผลิตในประเทศไทย ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิตก่อนการจดทะเบียนครั้งแรก หลังจากนั้นให้ทําการตรวจและทดสอบ โดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีของปีที่ 4 หลังจากนั้น ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีทุกปี *กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ให้แตกต่างไปจากการติดตั้งของผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ ก่อนครบกําหนดชําระภาษีประจําปีของปีที่ 4 ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนมาดํา เนินการทางทะเบียน 
2. รถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์โดยผู้ติดตั้งทั่วไป หรือผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง หรือก่อนการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี หลังจากนั้น ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนชําระ ภาษีประจําปีทุกปี
3. กรณีเปลี่ยนแปลงถังให้ทําการการตรวจและทดสอบภายใน 30 วัน ก่อนมาดําเนินการทางทะเบียน
4. กรณีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง หรือการดําเนินการทางทะเบียน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงถังและการเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ก่อนครบกําหนดชําระภาษีประจําปีในปีนั้นน้อยกว่า 180 วัน ให้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบครั้งต่อไป ภายใน 30 วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีของปีถัดไป
5. รถที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงใหม่ ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้ง และผ่านการตรวจและทดสอบทุกครั้งทีมีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้ง
6. การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงเข้ากับเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้งและผ่านการตรวจและทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
*ที่มา ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111 

สรุปการตรวจสภาพอุปกรณ์แก๊สระบบ LPG คือ
  • รถยนต์ติดตั้งจากโรงงานใช้ยาวๆ ได้ 3 ปี หลังจากนั้นต้องตรวจทุกปี
  • รถยนต์ติดตั้งจากอู่หรือรถนำเข้าที่ติดตั้งแก๊สจากโรงงานใช้ได้ปีแรก หลังจากนั้นต้องตรวจทุกปี
  • ถังแก๊ส LPG ติดตั้งใหม่ใช้ได้ยาวๆ 10 ปี หลังจากนั้นต้องตรวจทุกๆ 5 ปี 
  • สำหรับรถยนต์ที่เพิ่มผ่านการตรวจสภาพระบบแก๊สมาแล้วแบบ 5 ปี ก็ให้ใช้จนครบกำหนดหลังจากนั้นต้องตรวจทุกปี 

นอกจากนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก ประกาศเตือนเจ้าของรถที่เปลี่ยนมาใช้ก๊าซแต่ละชนิดดังนี้
  1. รถยนต์ที่ใช้ CNG/NGV ต้องเข้ารับการตรวจทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบจากกรมการขนส่งทางบกเป็นประจำทุกปี ยกเว้น เฉพาะการติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ (Original Equipment Manufacturer) ให้ตรวจและทดสอบหลังจากจดทะเบียนครั้งแรกมาแล้ว 3 ปี และครั้งต่อไปต้องตรวจทุกปี
  2. สำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG ให้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบทุก 1 ปี นับแต่วันแจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เว้นติดตั้งจากโรงงานไม่ต้องตรวจสอบในปีแรก หลังนั้นต้องตรวจทุกๆ ปี 
การใช้อุปกรณ์ก๊าซ CNG หรือ LPG กับผู้ติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกนั้น ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีขั้นตอนวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องปลอดภัย พร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และแจ้งแก้ไขชนิดเชื้อเพลิงในสมุดคู่มือทะเบียนรถให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หลังจากที่ติดตั้งแล้ว ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ 
หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ได้แก่
  1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  2. ใบรับรองการติดตั้ง
  3. ใบรับรองการตรวจ และทดสอบ 
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2271-8604 หรือ 1584
แท็กที่เกี่ยวข้อง รถยนต์ รถยนต์ติดแก๊ส ติดแก๊ส ตรวจสภาพรถยนต์ ngv lpg cng รถยนต์ รถยนต์ติดแก๊ส ติดแก๊ส ตรวจสภาพรถยนต์ ngv lpg cng รถยนต์ รถยนต์ติดแก๊ส ติดแก๊ส ตรวจสภาพรถยนต์ ngv lpg cng
CAR GURU
เขียนโดย เช็คราคา.คอม CAR GURU

ช่องทางติดตาม CAR GURUเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)