• สินเชื่อ KTB Home Easy Cash-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63
  • 32,380
  จุดเด่น
  • วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
  • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
  • สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อ KTB Home Easy Cash
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
  • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
  • สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
  • ที่ดินเปล่า
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
  2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
  3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
  4. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  5. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
  6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 8,000,000 บาท
  วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 8.0 ล้านบาท
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 15 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 8,000,000 บาท 5.37 - 7.87 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  แบ่งตามประเภทหลักประกัน (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ย
   - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.5%
   - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5%
  • อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
   - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.0%
   - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR
  • ที่ดินเปล่า
   - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5%
   - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0%

   

  แบ่งตามประเภทหลักประกัน (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด/อาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0%

   

  (MRR=6.870% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  135 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  เงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินจดจำนอง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  • ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท
  ้อยละ 0.25 ของวงเง ินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นตา 2,000 บาท
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ก.พ. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด