ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.62 - 8.12 %
Product Highlight
สินเชื่อบ้านแลกเงินที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ ตามความต้องการ หรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อ KTB Home Easy Cash

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อ KTB Home Easy Cash
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
จุดเด่น
:
สินเชื่อบ้านแลกเงินที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ ตามความต้องการ หรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
 • ที่ดินเปล่า
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • มีรายได้ประจำที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอนุโลมให้นับอายุงานต่อเนื่องจากต้นสังกัดเดิมได้
 • กรณีมีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้จากการประกอบอาชีพมาประกอบการพิจารณา
 • ผู้กู้ที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ รายได้เสริมสุทธิ (หลังหักต้นทุนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว) ต้องไม่เกินกว่ารายได้ประจำ
 • อายุของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ถืออายุ ของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • มีเงินได้สุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยได้
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 8,000,000 บาท
วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 8.0 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 8,000,000 บาท 5.62 - 8.12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

แบ่งตามประเภทหลักประกัน

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ย
  - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.5%
  - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5%
 • อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
  - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.0%
  - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR
 • ที่ดินเปล่า
  - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5%
  - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0%
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
135 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์
:
เงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินจดจำนอง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน รายละ 2,500 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด