• รถยนต์ใหม่
 • รถยนต์ใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิ Mitsubishi เดือนธันวาคม 2563

  227,146
  Promotion Mitsubishi 


  กิจกรรม The Miles of Pride ร่วมแชร์ภาพพร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของคุณร่วมกับ New Mitsubishi Pajero Sport ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันรวมมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
  เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม The Miles Of Pride
  1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน
  2. ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการโพสต์รูปถ่ายร่วมกับรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ สปอร์ต รุ่นใดก็ได้ พร้อมกับบรรยายเรื่องราวความความประทับใจร่วมกับรถคันนี้ลง ใต้โพสต์กิจกรรมที่ Official Facebook Fanpage ของ Mitsubishi Motors Thailand https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH พร้อมติด #TheMilesOfPride
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมรับประกันและรับรองเกี่ยวกับผลงานของตนที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้นดังต่อไปนี้:
  3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว
  3.2 ผลงานมิได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่น
  3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมแก่บริษัท ซึ่งสิทธิ์ใช้งานอันปลอดค่าลิขสิทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาด ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และจัดแสดงผลงานดังกล่าวไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมีผลทั่วโลก และนำไปใช้ร่วมกับผลงานอื่น ไม่ว่าในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดอันเป็นที่รู้จักแล้วหรือที่พัฒนาขึ้นภายหลัง ตามระยะเวลาความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึงการขยายขอบเขตทางกฎหมายในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตใด รวมถึงเว็บไซต์และทรัพย์สินของบริษัท และเครือข่ายสังคมต่างๆ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร
  อนึ่ง หากผู้ร่วมกิจกรรมมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ บริษัทขอตัดสิทธิภาพของผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทันทีและถือเป็นโมฆะ
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยอมรับว่า ผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ อาจใช้แนวคิดหรือความคิดในผลงานซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายกับผลงานของผู้ร่วมกิจกรรม ดังนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนตกลงว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นหรือต่อบริษัท อันเป็นเหตุจากความเหมือนหรือคล้ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นทุกประการ
  5. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากเนื้อหาของข้อความ ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
  6. สำหรับผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมนี้ 25 อันดับ จะได้รับรางวัล บัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท คนละ 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลตลอดกิจกรรมนี้ 50,000 บาท
  7. คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกเรื่องราวที่ชนะการประกวดตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง Official Facebook Fanpage
  8. ผู้ชนะการประกวด จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลผ่านทาง Inbox ของ Official Facebook Fanpage ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้, อีเมล์ และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  9. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามรายละเอียดที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งตามเงื่อนไขในข้อ 8 แล้ว แต่ไม่มีผู้รับของรางวัลภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัลครั้งแรกให้แก่ผู้รับรางวัลรายนั้นๆ ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทันทีและนำรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินในลำดับถัดไปแทน
  10. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความและการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับที่จะผูกพันต่อกติกาและการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้
  11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น
  12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน (1 ชื่อ-นามสกุลจริง ต่อ 1 Facebook Account ต่อ 1 เบอร์มือถือ ) มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล เท่านั้นตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
  13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมขณะขับขี่ยานพาหนะ
  กิจกรรมชวนแชร์ เทคแคร์แฟมิลีไปกับ Mitsubishi Xpander
  กิจกรรม แชร์ภาพประสบการณ์ความประทับใจของคุณและครอบครัว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ กับ Xpander ของคุณ ชิงรางวัลที่พักสุดหรู 10 รางวัล
  *เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
  กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)
  1. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :
  • โพสต์รูปถ่ายของคุณและครอบครัวกับรถ Mitsubishi Xpander ที่คุณประทับใจในคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรมที่ Official Facebook Fanpage ของ Mitsubishi Motors Thailand https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
  • พร้อมบรรยายความรู้สึก ความประทับใจในรูปนี้ และติดแฮชแท็ก #MitsubishiXpander #ประสบการณ์ใหม่เป็นไปได้มากกว่า
  • บริษัทขอจำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โพสต์รูปถ่ายพร้อมบรรยายความรู้สึกมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทจะพิจารณาจากโพสต์แรกสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
  2. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับภาพ และ/หรือเสียงที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้
  4. เกณฑ์การตัดสินและของรางวัล:
  • บริษัทจะคัดเลือกรูปภาพพร้อมข้อความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 10 อันดับแรก จะได้รับบัตรกำนัลที่พัก 1 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe Thames Garden ขนาด 40 ตารางเมตร ของโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) รางวัลละ 1 ใบ มูลค่าใบละ 5,500 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่ารวม 55,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของรถยนต์ New Mitsubishi Xpander และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ
  • บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Official Mitsubishi Motors Thailand Facebook Fanpage
  • สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลได้ที่ โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) 66 (0)2 949 2463
  5. เงื่อนไขการรับของรางวัล:
  • ผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลที่พักของโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) มูลค่า 5,500 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ชื่อบัญชี บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บัญชีเลขที่ 175-420078-8 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา คลองเตย
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ Official Facebook Fanpage ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ด้วยการแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้, อีเมล์, หลักฐานการโอนชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์และการออกใบกำกับภาษี โดยบริษัทจะเริ่มจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแล้ว แต่ไม่มีผู้รับของรางวัลภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัลครั้งแรกให้แก่ผู้รับรางวัลรายนั้นๆ ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทันทีและนำรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินในลำดับถัดไปแทน
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

  จองรถยนต์มิตซูบิชิ ผ่าน M-Drive Application
  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวบริการจองรถยนต์ มิตซูบิชิ รูปแบบใหม่แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน M-Drive เป็นครั้งแรก โดยผู้ที่สนใจสามารถจองรถรุ่นยอดนิยม ได้แก่ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชั่น ใหม่ และมิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการทราบผลการขออนุมัติวงเงินกู้เบื้องต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อโชว์รูมและสถาบันการเงินด้วยตัวเอง
  ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน M-Drive เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจรถยนต์มิตซูบิชิและเพื่อรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านบริการต่างๆ อาทิ โชว์รูมเสมือนจริง ออนไลน์ แคตตาล็อก รวมถึงโปรโมชัน และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ พร้อมกันนี้ แอปพลิเคชัน M-Drive ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการดูแลรถมิตซูบิชิ ผ่านการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เพื่อการตรวจสอบสถานะการให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ แอปพลิเคชัน M-Drive ยังสามารถทำการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อรถยนต์ถึงกำหนดการตรวจเช็คระยะ โดยลูกค้ำสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับการบริการ และทราบประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า อีกทั้งยังสามารถติดต่อกับ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ เพื่อ สอบถามข้อมูล แจ้งข้อเสนอแนะ และขอความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อีกด้วย
  ดาวน์โหลด Mobile Application M-Drive จากลิงก์ด้านล่าง

  Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย
  ระยะเวลากิจกรรม 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
  ลุ้นรับของรางวัล กิจกรรม Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 21,000,000 บาท
  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  เราดูแล...คุณแค่ขับ 
  ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
  1.ลูกค้ามิตซูบิชิรับฟรีประกันคุณภาพรถยนต์และค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุดกว่า 92,000 บาท ตลอดการรับประกันคุณภาพรถยนต์
  2. บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ
  3. ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ
  4. ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
  5. ผ้าเบรก จานเบรกหรือโช้คอัพ ลดสูงสุด 15% มูลค่าส่วนลดสูงสุดกว่า 3,500 บาท
  6. ฟรีของที่ระลึก แก้วเก็บความร้อนเย็น มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการและมียอดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ขึ้นไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
  7. นำแบตเตอรี่รถยนต์เก่ามาแลกส่วนลดมูลค่า 300 บาท เมื่อเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ พร้อมขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่เป็น 15 เดือน 
  8. เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รับฟรียางรถยนต์ 1 เส้น เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 เส้น หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของยางรถยนต์)
  9. รับสิทธิผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ

  มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2020
  เจ้าของรถมิตซูบิชิ เพียงแนะนำเพื่อน ให้ซื้อรถมิตซูบิชิ ก็ได้ลุ้นทองทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ
  รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 116.6 กรัม มูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 400,000 บาทต่อเดือน
  รางวัลที่ 2 ทองคำรูปพรรณ 96.5% น้ำหนัก 5.2 กรัม มูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่) รวมมูลค่า 300,000 บาทต่อเดือน
  รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 192 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)
  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงหมดเขตร่วมรายการในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

  โปรโมชั่นรถยนต์ใหม่มิตซูบิชิ Mitsubishi ทุกรุ่น

  คำนวณเงินผ่อนรถยนต์ใหม่มิตซูบิชิ Mitsubishi ทุกรุ่น

  โชว์รูมแนะนำ

  ค้นหาโชว์รูมรถยนต์ใหม่มิตซูบิชิ Mitsubishi ทุกรุ่น

  • ระบุยี่ห้อ-จังหวัด

  ข่าว-โปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิล่าสุด

  สนใจทดลองขับ