ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.47 - 9.22 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 65
  • 33,433
  จุดเด่น
  ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ เป็นการขอกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคคลในสถาบันต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สบายใจ กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
  • คล่องตัวผู้ไปเรียนต่อสามารถกู้เองได้ หรือ ผู้ปกครองเป็นผู้กู้ก็ได้

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการศึกษา (เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบันต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
  จุดเด่น
  :
  ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ เป็นการขอกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคคลในสถาบันต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สบายใจ กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
  • คล่องตัวผู้ไปเรียนต่อสามารถกู้เองได้ หรือ ผู้ปกครองเป็นผู้กู้ก็ได้
  รายละเอียดหลักประกัน
  :

  คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

  • ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐ มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
  • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว


  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีการรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
  • เป็นบิดา หรือมารดา ผู้ปกครองหรือญาติ ของนักเรียน นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ 
  • เป็นผู้มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • อายุของผู้กู้
   - อายุของผู้กู้ที่เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติ เมื่อนับรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
   - กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
   - กรณีผู้กู้เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามประมาณการค่าใช้จ่าย
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 5.47 - 9.22 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. บุคคลค้ำประกัน MRR+3%ต่อปี
  2. จำนองหลักทรัพย์ MRR-0.75%ต่อปี
  3. โอนสิทธิ์เรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่าง 2% ต่อปี

  (MRR=6.220% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  คิดจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับ 18% ต่อปี)
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :

  ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงหนี้

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : ขั้นตํ่า 3,500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  ผ่อนชําระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ให้เสร็จสิ้นจนครบอายุสัญญากู้
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์