• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.18 - 12.8 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 64
  • 226,818
  จุดเด่น
  • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
  • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
  • ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
  • ไม่มีผู้ค้ำประกัน  (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )
  วิดีโอสินเชื่อรถแลกเงิน ธนาคารธนชาต

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
  • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
  • ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
  • ไม่มีผู้ค้ำประกัน  (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • ประเภทรถยนต์ที่รับ
   - รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
   - รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
  • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
  • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท
  วงเงินอนุม้ติสูงสุด 100% ของราคากลาง
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 50,000 บาท 3.18 - 12.8 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  กรณีที่หลักทรัพย์เป็นรถเก๋ง

  1. จดทะเบียนปี 2016-2021 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 9.30% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 14.84% ต่อปี
  2. จดทะเบียนปี 2011-2015 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.05% - 10.30% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.53% - 16.36% ต่อปี
  3. จดทะเบียนปี 2006-2010 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.80% - 12.05% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.81% - 18.95% ต่อปี

  กรณีหลักทรัพย์เป็นรถกระบะ/รถตู้

  1. จดทะเบียนปี 2016-2021 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 9.80% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 15.60% ต่อปี
  2. จดทะเบียนปี 2011-2015 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.55% - 11.30% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.39% - 17.85% ต่อปี
  3. จดทะเบียนปี 2006-2010 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 5.55% - 12.80% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 10.06% - 20.03% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี* คำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ 72 งวด
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
  2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ, ประเภทและรุ่นของรถ, และปีจดทะเบียน
  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
  4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
  5. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  18% ต่อปี

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 เม.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์