• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อข้าราชการบำนาญ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.875 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 64
  • 22,707
  จุดเด่น
  เพิ่มอำนาจใช้จ่าย...เสริมสภาพคล่องทางการเงินของท่านในวันนี้ เพื่อเติมเต็มทุกฝันของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญให้เป็นจริงได้ ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ผ่อนนาน อนุมัติง่าย รับเงินไว

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เพิ่มอำนาจใช้จ่าย...เสริมสภาพคล่องทางการเงินของท่านในวันนี้ เพื่อเติมเต็มทุกฝันของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญให้เป็นจริงได้ ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ผ่อนนาน อนุมัติง่าย รับเงินไว
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะข้าราชการ (ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. สัญชาติไทย
  2. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
  3. อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ต้องไม่เกิน 90 ปี
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
  5. มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินบำเหน็จตกทอดคงเหลือ
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 360 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ข้าราชการ
  (ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
  ทุกจำนวน 4.875 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ย MLR-0.375% ต่อปี

  (MLR = 5.25% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  ผู้กู้ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดกรณีผิดนัด เท่ากับ MLR +1.625% ต่อปีและไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ในประกาศธนาคาร โดยคานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผิดนัด และเมื่อมีการผิดนัดติดต่อกันตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะเรียกเงินบาเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญจากกรมบัญชีกลางเพื่อชาระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของยอดสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 เม.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์