x
icon-filter ค้นหาสินเชื่อเงินสด
product filter
product filter
product filter
product filter

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 66 37,053

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • เลือกรับวงเงินเพิ่ม...เสริมสภาพคล่อง

รายละเอียดสินเชื่อ
  สถาบันทางการเงิน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ดู ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกผลิดภัณฑ์
  ชื่อสินเชื่อ
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  รายละเอียดหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
 • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
  ผู้มีสิทธิ์กู้
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
  วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
  ระยะเวลากู้
สูงสุดถึง 35 ปี (รวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท 500,000 - 50,000,000 บาท 3.55 - 4.55 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA)

แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.83% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.55% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.74% ต่อปี

แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.43% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.95% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.88% ต่อปี

 

กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

แบบที่ 1

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.83% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.55% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 5.09% ต่อปี

 

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท (MRTA)

แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.93% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.45% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.70% ต่อปี

แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.68% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.70% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.79% ต่อปี

 

กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

แบบที่ 1

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.94% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.03% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.44% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 5.05% ต่อปี

 

หมายเหต : ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

 • ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส
 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 • บัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบี แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
25% ต่อปีของยอดเงินคงเหลือ (Outstanding) นับจากวันที่เริ่มค้างชำระ จนถึงวันที่ชำระเงินกู้
ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
ฟรี
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT)
  ค่าอากรแสตมป์
อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
การชำระคืน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
  สิทธิชำระเกินค่างวด
มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
มี ()
  หมายเหตุ
  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดicon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)