• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กู้ที่ไหนดี... ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาแบงค์ไหนถูก?

  14 ก.ย. 64 113,988
  เพราะเรารู้ดีว่า การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่ดี บางคนโชคดี มีโอกาสได้เรียนสูงๆ โดยไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่กับบางคนที่อยากเรียนแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ สถาบันการเงินหลายแห่งจึงมีโครงการ "สินเชื่อเพื่อการศึกษา" ที่นำมาเสนอแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนกู้เพื่อการเรียนต่อไป
  วันนี้เราได้รวบรวมสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารต่างๆ มาให้ดูกันว่า ที่ไหนจะให้ประโยชน์และเหมาะกับความต้องการของแต่ละคนกันบ้าง โดยจะมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลในตารางด้านล่างนี้ ไม่ได้เรียงตามลำดับดอกเบี้ย แต่เรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารค่ะ
  ธนาคาร คุณสมบัติของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) วงเงินให้กู้ยืม ระยะเวลาสินเชื่อ
  ธนาคารกรุงไทย


    
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
  • ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ
  • ระดับอาชีวศึกษา ต้องมีสัญชาติไทย รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 200,000 บาท 
  1% พิจารณาตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้กู้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น
  (เมื่อผ่านเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ ผู้กู้จะได้รับทั้งเงินค่าเทอมและเงินค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนด้วย) 
  หลังจากจบการศึกษา ทางหน่วยงาน กยศ. จะเว้นระยะ 2 ปี และหลังจาก 2 ปี จะกำหนดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ เป็นเวลา 15 ปี
  (ทั้งนี้ สามารถจ่ายเงินกู้ก่อนระยะเวลา 15 ปีได้) 
  สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
  • เป็นผู้ปกครองของผู้เรียนหรือเป็นผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
  • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุรวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือหนี้สินล้นพ้นตัว
  หลักสูตรภาคปกติ
  • มีบุคคลค้ำประกัน
   = MRR + 3%
  • มีหลักประกัน
   = MRR - 0.75%
  • จำนำเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
  หลักสูตรภาค Inter
  • มีบุคคลค้ำประกัน = MRR + 3%
  • มีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน
   = MRR - 0.75%
  • จำนำเงินฝาก
   = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%

  ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
  หลักสูตรภาคปกติ
  • ให้กู้ตามค่าใช้จ่ายจริง

  หลักสูตรภาค Inter
  • ไม่เกิน 300,000 บาท
  ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
  สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
  • ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีการรับเงินเดือนผ่าน บมจ. กรุงไทย
  • เป็นผู้ปกครองของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติหรือสมาคมที่ธนาคารเห็นชอบ
  • มีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • อายุของผู้กู้หรือผู้ปกครองรวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีบุคคลค้ำประกัน
   = MRR + 3%
  • จำนองหลักทรัพย์
   = MRR - 0.75%
  • โอนสิทธิ์เงินฝากเป็นหลักประกัน
   = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%

  ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ที่นี่
  ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
  ธนาคารไทยพาณิชย์


  สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล
  • เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส
  • สมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  15% สูงสุด 2,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
  หมายเหตุ
  1. ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
  2. การจัดข้อมูลข้างต้น ไม่ได้เป็นการจัดเรียงตามลำดับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด แต่จะเรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารเป็นหลัก
  3. สินเชื่อเพื่อการศึกษาข้างต้น มีเงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับผู้กู้ ดังนี้
   - สินเชื่อ กยศ. ของธนาคารกรุงไทย จะแบ่งเงินให้กู้ยืมเป็น 2 แบบคือ 1.) เงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการศึกษา จะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา และ 2.) เงินค่าครองชีพอื่นๆ จะจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย
   - สินเชื่อของธนาคารอื่นๆ ข้างต้นจะจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้เมื่อผู้กู้นำใบเสร็จจากสถานศึกษามายื่นที่ธนาคาร โดยที่ธนาคารจะจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดในแต่ละภาคการศึกษา
  4. ในการผ่อนชำระเงินกู้ของแต่ละธนาคาร (ยกเว้น สินเชื่อ กยศ.) จะเป็นการหักจากบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติของแต่ละธนาคาร โดยเริ่มนับระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาเข้าบัญชีของผู้กู้แต่ละราย
  5. หลักประกันเงินกู้ อาจเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นบุคคลค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยอาจมีผลต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื่อด้วย
  6. ธนาคารอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น คือธนาคารที่ไม่มีบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา
  7. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดังกล่าวอ้างอิงตามประกาศของแต่ละธนาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป ผู้กู้ควรสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารก่อนทุกครั้ง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์