ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 1 %
Product Highlight
ธนาคารกรุงไทยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเข้าช่วยบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่ารียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา โดยได้รับดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ชื่อสินเชื่อ
:
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
ธนาคารกรุงไทยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเข้าช่วยบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่ารียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา โดยได้รับดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 • บิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือ
 • กรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่มีบิดามารดา ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้ให้การยินยอมในการทำนิติกรรมสัญญาและเป็นผู้ค้ำประกัน
 • บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำสถานศึกษากำหนดให้เป็นผู้ค้ำประกันได้
 • กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
 • สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
นักเรียนหรือนักศึกษา
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
 • ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 
 • ต้องมีสัญชาติไทย 
 • รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กำหนด
วงเงินกู้
:

เงินให้กู้ยืม

 • ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
 • ค่าครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชีได้
หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาต้องมาแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ทุกปีการศึกษา สถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่กำหนดไว้
ระยะเวลากู้
:
15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
นักเรียน นักศึกษา ทุกจำนวน 1 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
ผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยจะต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี จากวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 15% ต่อปี นับแต่วันผิดนัด
กรณีผ่อนชำระเป็นรายเดือน
 • ค้างชำระ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน อัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ 1% ต่อเดือน
 • ค้างชำระเกิน 12 เดือน อัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ 1.5% ต่อเดือน
กรณีผ่อนชำระเป็นรายปี
 • ค้างชำระ 1 งวด อัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ 1% ต่อเดือน
 • ค้างชำระเกิน 1 งวดขึ้นไป อัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ 1.5% ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด