รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กู้ที่ไหนดี... ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาแบงค์ไหนถูก?

10 ม.ค. 65 116,058
กู้ที่ไหนดี... ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาแบงค์ไหนถูก?
เพราะเรารู้ดีว่า การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่ดี บางคนโชคดี มีโอกาสได้เรียนสูงๆ โดยไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่กับบางคนที่อยากเรียนแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ สถาบันการเงินหลายแห่งจึงมีโครงการ "สินเชื่อเพื่อการศึกษา" ที่นำมาเสนอแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนกู้เพื่อการเรียนต่อไป
วันนี้เราได้รวบรวมสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารต่างๆ มาให้ดูกันว่า ที่ไหนจะให้ประโยชน์และเหมาะกับความต้องการของแต่ละคนกันบ้าง โดยจะมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลในตารางด้านล่างนี้ ไม่ได้เรียงตามลำดับดอกเบี้ย แต่เรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารค่ะ
ธนาคาร คุณสมบัติของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) วงเงินให้กู้ยืม ระยะเวลาสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย


  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
 • ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ระดับอาชีวศึกษา ต้องมีสัญชาติไทย รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 200,000 บาท 
1% พิจารณาตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้กู้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น
(เมื่อผ่านเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ ผู้กู้จะได้รับทั้งเงินค่าเทอมและเงินค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนด้วย) 
หลังจากจบการศึกษา ทางหน่วยงาน กยศ. จะเว้นระยะ 2 ปี และหลังจาก 2 ปี จะกำหนดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ เป็นเวลา 15 ปี
(ทั้งนี้ สามารถจ่ายเงินกู้ก่อนระยะเวลา 15 ปีได้) 
สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
 • เป็นผู้ปกครองของผู้เรียนหรือเป็นผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุรวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือหนี้สินล้นพ้นตัว
หลักสูตรภาคปกติ
 • มีบุคคลค้ำประกัน
  = MRR + 3%
 • มีหลักประกัน
  = MRR - 0.75%
 • จำนำเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
หลักสูตรภาค Inter
 • มีบุคคลค้ำประกัน = MRR + 3%
 • มีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน
  = MRR - 0.75%
 • จำนำเงินฝาก
  = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
หลักสูตรภาคปกติ
 • ให้กู้ตามค่าใช้จ่ายจริง

หลักสูตรภาค Inter
 • ไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
 • ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีการรับเงินเดือนผ่าน บมจ. กรุงไทย
 • เป็นผู้ปกครองของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติหรือสมาคมที่ธนาคารเห็นชอบ
 • มีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อายุของผู้กู้หรือผู้ปกครองรวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีบุคคลค้ำประกัน
  = MRR + 3%
 • จำนองหลักทรัพย์
  = MRR - 0.75%
 • โอนสิทธิ์เงินฝากเป็นหลักประกัน
  = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ที่นี่
ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล
 • เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส
 • สมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
15% สูงสุด 2,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
หมายเหตุ
 1. ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
 2. การจัดข้อมูลข้างต้น ไม่ได้เป็นการจัดเรียงตามลำดับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด แต่จะเรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารเป็นหลัก
 3. สินเชื่อเพื่อการศึกษาข้างต้น มีเงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับผู้กู้ ดังนี้
  - สินเชื่อ กยศ. ของธนาคารกรุงไทย จะแบ่งเงินให้กู้ยืมเป็น 2 แบบคือ 1.) เงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการศึกษา จะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา และ 2.) เงินค่าครองชีพอื่นๆ จะจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย
  - สินเชื่อของธนาคารอื่นๆ ข้างต้นจะจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้เมื่อผู้กู้นำใบเสร็จจากสถานศึกษามายื่นที่ธนาคาร โดยที่ธนาคารจะจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดในแต่ละภาคการศึกษา
 4. ในการผ่อนชำระเงินกู้ของแต่ละธนาคาร (ยกเว้น สินเชื่อ กยศ.) จะเป็นการหักจากบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติของแต่ละธนาคาร โดยเริ่มนับระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาเข้าบัญชีของผู้กู้แต่ละราย
 5. หลักประกันเงินกู้ อาจเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นบุคคลค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยอาจมีผลต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื่อด้วย
 6. ธนาคารอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น คือธนาคารที่ไม่มีบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 7. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดังกล่าวอ้างอิงตามประกาศของแต่ละธนาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป ผู้กู้ควรสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารก่อนทุกครั้ง
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเงินสด สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ personal loan education loan สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเงินสด สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ personal loan education loan สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเงินสด สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ personal loan education loan
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru