• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เคลียร์ชัดทุกประเด็น พร้อมสรุปไทม์ไลน์ "เราชนะ" เงื่อนไขเป็นยังไง ใครได้ และได้เมื่อไหร่ ที่นี่!!

  25 ม.ค. 64 4,312

  เคลียร์ชัดทุกประเด็น พร้อมสรุปไทม์ไลน์ "เราชนะ" เงื่อนไขเป็นยังไง ใครได้ และได้เมื่อไหร่ ที่นี่!! 

  อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่า โครงการ "เราชนะ" เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้ว วันนี้...เราจะมาเคลียร์ประเด็น ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการนี้ในช่วงที่ผ่านมา และสรุปไทม์ไลน์การรับเงินช่วยเหลือ ว่าจะได้รับอย่างไร และเมื่อไหร่นะคะ
   เคลียร์ให้ชัด! เงื่อนไขโครงการ "เราชนะ"

  1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ เราชนะ จะมีจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน

  2. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน

  เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 2564) รวมเป็นเงิน 7,000 บาท วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 210,200 ล้านบาท

  3. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการ "เราชนะ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
  • ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
  • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62

  4. รูปแบบของเงินช่วยเหลือที่จะได้รับ 

  4.1 กรณีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดระยะโครงการฯ (โดยไม่ต้องลงทะเบียน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท
  โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
  4.2 กรณีผู้ที่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ระบบจะทำการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหากตรงตามเกณฑ์จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่าน G-Wallet แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นเงินจำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป
  4.3 กรณีของผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มข้างต้น (กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง) จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2564 เวลา 06.00 - 23.00 น. หลังจากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน G-Wallet แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อน แล้วจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมจำนวน 7,000 บาท และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

  5. วงเงินช่วยเหลือที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ได้ที่ไหน ใช้อย่างไร และจ่ายเป็นค่าอะไรได้บ้าง? 

  ใช้ได้ที่ไหน : สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, ร้านค้า และผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ 
  ใช้อย่างไร : สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการเราชนะ จะสามารถใช้วงเงินเราชนะใช้จ่ายได้เลย โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแอปเป๋าตัง 
  ใช้จ่ายเป็นค่าอะไรได้บ้าง :
  • สามารถนำไปซื้ออาหาร สินค้าต่างๆ ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และสามารถใช้จ่ายค่าบริการขนส่งที่เกี่ยวกับการเดินทางได้ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการนั้นๆ ก็จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ก่อนค่ะ 
  • แต่...วงเงินที่ได้รับจากโครงการ "เราชนะ" จะไม่สามารถนำมาจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ
   สรุปไทม์ไลน์ การรับเงินโครงการ "เราชนะ"
  สำหรับไทม์ไลน์ในการรับเงินโครงการ "เราชนะ" จะแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กลุ่มผู้ใช้แอปเป๋าตัง และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลและลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ
  เช็กข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ใครมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ก็ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่านะคะ แล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ :)
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ